Ramazan hilali

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Bu konuda diyanet takvimine göre hareket etmenizi tavsiye ederiz Çıplak gözle görünen hilal astronomi cihazlarıyla daha rahat görülür

Hanefî, Malikî ve Hanbelî mezhebinde bir İslâm ülkesinde görülen Ramazan hilâliyle diğerlerinde de oruca başlamak vâcib olur Başka bir ifadeyle, bir şehirde Ramazan hilâli görülse diğer şehirlerde de görülmüş kabul edilip gereği yapılır, oruca başlanır

Ancak İmam-ı Şâfiî böyle düşünmemektedir Onun görüşüne göre, Ramazan hilâli görüldüğü yerden seferîlik müddetini bulmayacak kadar bir uzaklık içinde hükmünü icra eder, oralarda da görülmüş kabul edilerek oruca başlanır, yahut bayram yapılır Oranın ötesindeki şehir ve köylerde hilâlin ayrıca görülmesi gerekir

Demek ki, Şâfiîler bulundukları yerde hilâli görürlerse, seferî uzaklığın hududunu ifade eden doksan kilometreye kadar bu görmüşlüğün te’siri olur, gereği oralarda da icra edilir Bundan ötesine şâmil olmaz Oralarda da hilâl ayrıca görülmeli, rü’yete müstenid olarak hareket edilmelidir

Günümüzde tekâmül etmiş astronomi ilimleri, haberleşme vasıtaları üç mezhebin görüşünün tatbikini son derece kolaylaştırmakta, böylece Ramazan hilâli bir İslâm ülkesinin neresinde görülürse görülsün diğerlerine de şâmil kılınması mümkün olabilmektedir Yeter ki, hilâlin görülüp görülmediğinde şüphe edilmesin Rü’yet kesinlik arzetsin

İhtilâf, buradan çıkıyor, görülüp görülmediği hususu kesinlik kazanmıyor

Böyle durumlarda fitneye sebeb olmamak gerektir Kesin bir bilgi var da Cûmhur tarafından kabul edilmiyorsa gereği gizlice yapılmalı, umumun şaşırmasına sebeb olacak alenî ayrılıktan uzak kalmalıdır