Rüyalarda renklerin dili

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Rüyada gördüðümüz nesnelerin bir anlamý olduðu gibi, renklerin de anlamý vardýr ve yorum açýsýndan oldukça önemli sembollerdir. Genelde rüyada görülen cisimle birleþtirilerek yorumlansalar da, tek baþýna yorumlandýklarýnda da ayrý bir anlam ifade edebilirler. Gördüðümüz rüyalarý çoðunlukla siyah beyazmýþ gibi algýlarýz ancak derinliðine düþündüðümüzde, rüyanýn geneline yansýyan bir fon rengi (yeþil alan, mavi deniz gibi) veya bir cisimle özdeþ þekilde özellikle öne çýkan bir renk olduðunu sonradan hatýrlarýz.


Rüyalarý tam olarak anlamlandýrabilmek için, renklerin rüya dilinde neleri ifade ettiðini bilmek gerekir.


Siyah: Kaynaðý bilinmeyen bir endiþe halinin, korkularýn ve kabul edilmeyen durumlarýn göstergesidir. Siyah, ölümü çaðrýþtýran bir renk olmasýna raðmen, ölümle birlikte tanýmlanabilecek baþka bir olguyu, yani yeniden doðumu iþaret eder. Bu, gerçek hayatta bir kapýnýn kapanmasýyla birlikte yeni bir kapýnýn açýlmasý, bir baþlangýç olarak da tabir edilir.


Mavi: Enerji, hayal gücü ve sezgileri temsil eden renktir. Sadakat, akýl ve mantýkla baðdaþtýrýlýr. Birlikte görüldüðü cisme veya þekle göre kiþinin dinginliðe, huzura ve sükunete olan ihtiyacýný ve aidiyet duygusunu simgeler.


Kahverengi: Topraðýn, maddenin rengidir. Duygu, heyecan ve kiþisel deðiþim anl¤¤¤¤¤ gelir. Kiþinin içinde bulunduðu hayat þartlarýna ve ruhsal durumuna göre fiziksel konfor arayýþý veya dünyevi zevkleri reddetme arzusu olarak yorumlanýr.


Sarý: Güneþi ve erkeði simgeler. Sarý renk sezgilerin, enerjinin, mutluluðun, paranýn, mantýðýn, gerçeklerin ve bilinçli davranýþlarýn rengidir. Soluk bir sarý, herhangi bir durum karþýsýnda cesaret kaybýný, bazen de büyük kayýplarý simgeler.


Yeþil: Hayatý, saðlýðý, geliþmeyi, büyümeyi ve umutlarý temsil eden renktir. Koyu yeþil; kýskançlýk, deneyimsizlik veya güçsüzlük anl¤¤¤¤¤ gelir.


Turuncu: Saðlýk, enerji, olaðanüstü güç ve mantýk anl¤¤¤¤¤ gelir. Çevreyle kurulan sýký iletiþimin, daha sosyal bir hayat isteðinin, kiþinin kendinde memnun olmadýðý yanlarý deðiþtirme arzusunun yansýmasýdýr.


Pembe : Duygularý, aþký, neþeyi, mutluluðu ve hayalleri temsil eden renktir. Kiþinin özel hayatýnda bir parça gizlilik gerektiren durumlar olduðuna veya romantik, büyülü ve þefkat dolu bir iliþki hayal ettiðine ya da böyle bir iliþkinin baþlangýcýnda olduðuna yorulur.


Eflatun / Leylak : Hayat gücünün, yaþam sevgisinin, sezgilerin, seyahatlerin ve yeni haberlerin iþaretidir. Kiþinin gerçek hayattaki durumuna istinaden özgüveni saðlama, yakýn bir dost arayýþýnda olma veya sezgisel anlayýþta artýþ veya eksikliðe yorumlanýr.


Kýrmýzý : Rüyalarda görülen kýrmýzý renk, yaþama arzusunu, cinsel tutkularý, þehveti ve öfkeyi temsil eder. Büyük bir aþk yaþandýðýna da yorumlanabilir.


Beyaz veya Gümüþ : Ay'ý ve kadýnsý duygularýn artýþýný simgeler. Saflýðýn, temizliðin, barýþýn, ýþýðýn, aydýnlýðýn ve bilgeliðin rengidir. Rüyanýn geneline beyaz rengin hakim olmasý, o kiþinin iç huzura ihtiyaç duyduðunu da gösterebilir