Sarıçam Botanik Özellikleri

#1
Sponsorlu Bağlantılar
1. SARIÇAM BOTANİK ÖZELLİKLERİ
1.1. Pinus silvestris L.ve Sarıçam Etimolojisi
Dünya üzerinde son derecede geniş bir alana yayılan sarıçam, çeşitli ülkelerden farklı isimlerle anılmaktadır. Örneğin İngilizler Scotch Pine, Wild Pine, Fransızlar Pin de Riga, Almanlar Gemeine Kiefer (Adi Orman Çamı) adını vermişlerdir. İlk defa 1783 yılında ünlü botanikçi LİNNE bu türe Pinüs silvestris adını vermiştir. LINE'den sonra; Pinus rubra Mill, Pinus rigensis Desf., Pinus resinosa Savi, Pinus humulis Link, Pinus kotchiana Klotzsch isimleri verilen bu türün taksonomik kural gereğince geçerli ismi Pinus silvestris L.dir. Diğerleri sinonimleridir (ELİÇİN, G.1971)
1.2. Sarıçam (Pinus silvestris L.)'ın Sistematikteki Yeri
Sarıçam Gymnospermae sınıfından, Pinaceae familyasının Pinus (Çam) cinsinin bir türüdür. Son yıllarda yeni çalışmalara göre; Eliçin (1971) Debazac'a atfen; sarıçamın yıllık sürgünleri tek internodlu (unınodal) olan çamların toplandığı Sylvestris seksiyonuna dahil edildiğini ifade etmektedir.
Çok değişik iklim ve edafik koşullar altında yetişen sarıçam bir çok alttür, varyete ve formlara sahip, çok kompleks bir türdür. Kasaplıgil (1978) bir çalışmasında, sarıçam'ın monografisini yapmış olan Pravdin'in sınıflamasına yer vermiştir. Pravdin coğrafi ırkların varyasyonlarını esas alarak sarıçamı 5 alttüre ayırmıştır.
1- P.sylvestris L.ssp.sylvestris
Batı Avrupa, Rusya'nın Avrupa kısmı, Kırım ve Kafkasya
2- P. Sylvestris L.ssp.hamata (Steven) Fomin.
Kırım, Kafkasya, Anadolu
3- P.sylvestris L.ssp.lapponica Fires
Avrupa Asya'nın kuzeyi, 62 derece kuzey enlemin kuzeyi.
4- P.sylvestris L.ssp.sibirica Ledeb.
Asya 62-52 derece kuzey enlemleri arası.
5- P.sylvestris L.ssp.kulundensis Sukaczew
52 derece kuzey enleminin güneyi; Asya'da, Rusya steplerine geçiş zonları.
Bu sınıflandırmaya göre; sarıçam'ın bir alttürü, ssp. Hamata (Steven) Fomin ülkemizde doğal olarak saf ve karışık ormanlar kurmaktadır. Bu alttürün de değişik ekotipik varyeteleri ve büyüme formları vardır. Nitekim Eliçin'in (1971) yapmış olduğu bir çalışmasında; "dalları aşağıya sarkık", "dalları yukarıya doğru dik çıkmış" veya "firamidal" gibi bir takım formaları saptanmıştır. Yine Eliçin Hopa-Arhavi civarında Pinus silvestris L.ssp Kochiana (Klotzsch.) Eliçin comb. Adlı ekolojik alt türün iğne yaprak, tohum, kozalak ve ekolojik istekler bakımından farklılıklar gösterdiğini ifade etmektedir...
ince yaş dallan almak suretiyle, yaş budama da mümkündür, fakat genellikle tavsiye edilmez. Sarıçamda 3 cm den kalın kuru dalları budamak doğru değildir. Sadece elit ağaçlar üzerinde durmak, mümkün olan hallerde 10 m ye ve hatta daha yukarılara kadar periyodik olarak budamak, budanan ağaçların sahaya oldukça homojen dağılımlarını (3-8 m aralıklarla) temin etmek ve hektarda ortalama 400-800 sarıçamı ele almak uygundur. Kötü bonitetlerdeki sarıçam meşçerelerinde budama doğru değildir. Buna mukabil iyi yetişme muhitlerindeki meşçereyi budamaya, direklik çağında başlanır. Kuru budama, bilhassa kalın çaplı odun yetiştirmek istenildiği zaman, önem kazanır (Alemdağ, 1967).
F. Almanya'da, ilk aralama çağındaki sarıçam meşçerelerin de istikbal ağacı olarak seçilen fertlerden hektarda ortalama 200-250 adedi, en az 5-6 m yüksekliğe kadar (ileriki yaşlarda 10-11 m yüksekliğe kadar) budanmaktadır, ileriki yılarda bu istikbal ağaçları içinden de, hektarda ortalama 50 adet ağaç seçilip, son hasılaya kadar meşçerede bekletilmektedir. Son hasılada, 50 adetten elde edilen odun hasılası, amacı karşılamaktadır.