Şehit hakları nelerdir, şehit yakınlarının hakları

#1
Sponsorlu Bağlantılar
şehit yakınlarının maddi hakları, Şehit ailelerine yapılan yardımlar, Şehit hakları hakkında bilgi

1. ŞEHİT VARİSLERİNE SAĞLANAN MADDİ HAKLAR NELERDİR


a. Destek Yardımı:Şehidin defnedileceği yerdeki İl J.K.lığınca, şehit ailesinin acil ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla, şehidin; evli ise eşine, bekar ise baba veya annesine, anne ve babası da yoksa cenazeyi teslim alan kardeşlerinden veya kanuni yakınlarından birine defin hazırlıkları esnasında uygun bir zaman tespit edilerek teslim edilir.

b. Ölüm Yardımı ve Harcırah Ödenmesi (Sb.,Astsb., Uzm.J.,Uzm.Erb.):

(1) 926 Sayılı TSK. Personel Kanunu hükümleri gereğince, yukarıda belirtilen rütbeli personelin herhangi bir nedenle ölümü halinde, en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında personelin görevli olduğu birlik komutanlığınca ÖLÜM YARDIMI ödenir.Uzm.Erb.ların varislerine, Uzm.Erbaş Kanununun 16 ncı maddesine göre, kendi maaşının iki katı tutarında ölüm yardımı ödenir.

(2) Şehit olan veya vefat eden rütbeli personelin ailesine, 6245 Sayılı Harcırah K. hükümlerine göre; beyan ettikleri ikamet yerine kadar Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu (Harcırah) ödenir.

c. Nakdi Tazminat:

2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun, 2453 Sayılı Yurtdışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3497 Sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun, 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu kapsamındaki görevleri ifa ederken şehit olan personelin varislerine nakdi tazminat ödenir.

2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu kapsamına girenlerin nakdi tazminat işlemleri birlik komutanlıklarınca , diğer personelin ise J.Gn.K.lığınca yürütülür.

d. T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce Yapılan Yardımlar:

(1) Aylık Bağlanması:

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre, hizmet süresi 30 yıldan az olan şehit personelin eşi, çocukları, baba ve annesine 30 yıl üzerinden, hizmet süresi 30 yıldan fazla olanlara ise fiili ve itibari hizmet süresi toplamı üzerinden aylık bağlanır.

5434 Sayılı Kanunun 64 ncü maddesinin (a,b,c,ç,d ve e) fıkralarında açıklanan durumlardan dolayı veya 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamında mütalaa edilen görevler nedeniyle hayatlarını kaybetmiş olanların baba ve annelerine (geride eş ve çocuklarının kalması hali de dahil) muhtaçlık şartı aranmaksızın vefat tarihini takip eden aybaşından geçerli olarak aylık bağlanır. Bağlanan aylıklar eş ve çocukların aylıklarını azaltmaksızın hazineden karşılanır. Babaya bağlanan aylık, ana ve babaya eşit olarak paylaştırılarak ödenir.
 

#2
(2) Emekli İkramiyesi Verilmesi (Erbaş ve Erler Hariç):

(a) Sb., Astsb., Uzm.J.Çvş., Uzm.Erb., Erbaş ve Erlerin kanuni mirasçılarına 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre hizmet süresi 30 yıldan az olan şehit personelin eşi, çocukları, anne ve babalarına kendi derece kademesi üzerinden 30 yıl hizmet yapmış gibi, hizmet süresi 30 yıldan fazla olanlara ise fiili ve itibari hizmet süresi toplamı üzerinden aylık bağlanır.

(b) 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren olaylar nedeniyle hayatlarını kaybetmiş olanların dul ve yetimlerine, en yüksek devlet memuru brüt aylığı (ek gösterge dahil) üzerinden 30 yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenir.

(c) 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamı dışındaki olaylar nedeniyle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerine ise, şehidin görevde iken almakta olduğu aylığının hizmet süresi ile çarpımı kadar emekli ikramiyesi ödenir.

(3) Tütün ve Alkol Ürünleri Satış Bedellerinden Pay Verilmesi:

Şehit olan personelin dul ve yetimlerine T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce tütün ve alkol ürünlerinin satış bedellerinden pay verilir. Ödeme, aylık bağlanmasına esas olan tarihten geçerli olarak müteakip yılın en geç ilk üç ayı içerisinde ve yılda bir kez yapılır. Bu ödeme maaşa bağlanma tarihi ile o yılın Aralık ayı sonuna kadar geçen süre için yapılır. Ay farkları yıllık miktarın onikiye bölünmesi suretiyle hesaplanır.

(4) Öğrenim Yardımı:

Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun (3480 sayılı kanun ) gereği şehit personelin öğrenim görmekte olan çocuklarına yapılır.

Öğrenim Yardımı için, bir dilekçeye öğrenim belgesi eklenmek suretiyle T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Ödemeler Dairesi Başkanlığına (ANKARA) müracaat edilmesi gerekir.

Öğrenim Yardımını, her yıl 15 Eylül'e kadar başvuru yapanlar Ekim ayında ,15 Şubat'a kadar başvuru yapanlar Mart ayında almaya hak kazanırlar. Yardım; yılda bir defaya mahsus olmak üzere yapılır ve miktarı her yıl yeniden belirlenir.

e. Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Yardımı (Erbaş ve Erler hariç) :

OYAK Genel Müdürlüğünce 205 Sayılı Kanun gereğince; OYAK'a üye olan Sb., Astsb., Uzm. J. ve Uzm. Erbaşların ölümü halinde verilir.

Miktarı : Albay ve aşağı rütbeler için kanuni mirasçılarına, Albay maaşının 20 katı, Kıdemli Albay ve yukarı rütbeler için kendi aylıklarının 20 katı tutarında ölüm yardımı ve hizmet süresi esas alınarak emeklilik yardımı yapılır.

Ayrıca, OYAK'ın üyeleri için inşa ettiği konutlardan üye şehit personelin eş ve çocuklarının edinebilmesi için, ayrı kontenjan belirlenerek satışa sunulmaktadır.

Ödemenin yapılabilmesi için; hizmet belgesi, veraset ilamı, ölü muayene otopsi raporu, defin ruhsatı, vukuatlı nüfus kayıt örneği, son iki aylık OYAK keseneği, varis dilekçeleri J.Gn.K.lığı Personel Başkanlığı Emekli İşlem Şubesince temin edilerek OYAK'a gönderilir.

f. Kira Yardımı ve Kamu Konutlarından Yararlanma (Erbaş ve Erler hariç) :

Bu haktan sadece, lojmana girme hakkı olan Sb.,Astsb., Uzm.J. ile Uzm.Erbaşların aylığa müstahak dul ve yetimleri faydalanır.

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 nci Madde (b) Fıkrası gereği;"yurtiçinde ve yurtdışında kamu konutlarından yararlanmakta iken malûl olanların kendileri, ölenlerin aylığa müstahak dul ve yetimleri, Kamu Konutları Kanununda gösterilen özel tahsisli konutlarda oturanlar hariç olmak üzere bir yıl süreyle kamu konutlarından yararlanmaya devam ederler. Bu süre sonunda kamu konutundan çıkacaklar ile kamu konutundan yararlanmayanlar ve özel tahsisli konutlarda oturanların istekleri halinde ikametgah olarak kullanacakları yurtiçindeki taşınmazın kira bedeli "on yıl" süre ile Devletçe karşılanır. Yurtdışındaki özel tahsisli konutlarda oturanların yurtdışı kira bedelleri de istekleri halinde bir yıl süre ile Devletçe karşılanır," kira dışı giderler kiralayana aittir.

g. Toplu Konut Fonu’ndan Faizsiz Konut Kredisi Verilmesi:

5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'nun 64 ncü Maddesi, 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2453 Sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamındaki görevler nedeniyle şehit olanlar ile barışta ve olağanüstü hallerde yapılan tatbikat ve manevralar sırasında bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle hayatlarını kaybedenlerin,

Aşağıdaki öncelik sırasına göre;

- Maaşa bağlanan dul eşini,

- Eşi hayatta değilse veya evlenmişse, maaşa bağlanan çocuklarını,

- Müştereken bunlar bulunmadığı takdirde, maaşa bağlanan baba veya anasını,

Konut sahibi yapmak amacıyla fondan kredi verilir.

Bu kredi, şehit olan veya hayatını kaybedenlerin ailelerine bir defaya mahsus olmak üzere sadece bir hak sahibine verilir.

Kredi miktarı, her yıl Devlet İstatistik Enstitüsü'nce TÜRKİYE geneli için ilan edilen yıllık tüketici fiyat artış oranı kadar artırılır.

Krediye faiz uygulanmaz. Bu krediden yararlanmak için öncelikle T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne başvurularak "Hak Sahipliği Belgesi"nin alınmasını müteakip Emlak Bankası'na müracaat edilmesi gerekmektedir.

Kredinin geri ödenmesi, hak sahibinin her türlü tazminatlar dahil olarak almakta olduğu maaşının 1/4'ü tutarındaki miktarı T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce kesilmesi suretiyle yapılır. Kredinin vadesi, borcun tamamen ödendiği zamandır.

h. Şehit Yakınlarına İş Temini:

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki olaylarda terör eylemleri nedeni veya etkisiyle şehit olan kamu görevlileri ile erbaş ve erlerin yakınlarından birine kamu ve özel sektörde iş verilmesi hususu 4131 Sayılı Kanun ile düzenlenmiş olup, uygulama İçişleri Bakanlığınca yürütülmektedir. Konuyla ilgili açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.
 

#3
(1) Şehit Yakınlarının Hak Sahipliği:

(a) İlk hak sahibi şehidin eşidir. Eşinin olmaması veya talepte bulunmaması halinde,

(b) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda memur, sözleşmeli personel veya sürekli isçi kadrolarında çalışmayan ÇOCUKLARINDAN BİRİ, çocukları da yoksa veya yaşları itibariyle çalışamayacak durumda iseler,

(c) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda memur, sözleşmeli personel veya sürekli işçi kadrolarında çalışmayan KARDEŞLERİNDEN BİRİ olmak üzere şehit ailesinden "SADECE BİR KİŞİ BU HAKTAN YARARLANABİLİR".

(d) Çocuk veya kardeşlerden öncelikle (işe gireceği kurumun üst yaş sınırını aşamamak üzere), yaşı büyük olanın işe alınması esastır.

(2) Başvuru süresi:

(a) Bu imkandan yararlanmak isteyen hak sahipleri, şehitlik olayının meydana geldiği tarihten itibaren (5) yıl içerisinde başvurmak zorundadırlar. Bu süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

(b) Ancak, olay tarihi itibariyle ve müteakip (5) yıl içerisinde istihdam edilebilecek hak sahibi bulunmaması halinde yukarıdaki süre, şehidin yaşı küçük çocukları veya kardeşlerinden birinin 18 yaşına girdiği tarihten itibaren başlar.

(c) Geçmişte meydana gelen ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yer alan olaylarda şehit olanların yakınları için başvuru süresi, konuyla ilgili yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği 29 Mart 1996 tarihinden itibaren başlar.

(3) Müracaat Esasları:

Hak sahibi şehit yakını, bu broşürle birlikte gönderilen iş istek formunu doldurduktan sonra bu forma;

(a) Yine bu broşürle gönderilen Şehit Belgesini,

(b) Öğrenim Belgesini (Son bitirdiği okul diploması veya çıkış belgesi),

(c) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğini (Anne, Baba, Eş, Çocuklar ve Kardeşleri de gösterir şekilde),

(d) Sabıka Kayıt Belgesini,

Ekleyerek ikamet ettiği yerdeki kaymakamlığa veya valiliğe müracaat eder.

İş için müracaat eden kişi ilk hak sahibi değilse, kendinden önceki hak sahiplerinden alacağı "HAKLARINDAN FERAGAT ETTİKLERİNE DAİR NOTER TASDİKLİ BEYANLARI"da müracaat evraklarına ekleyecektir. Şehit eşinin başvurusu halinde diğer aile fertlerinden feragat beyanı alınmaz.

Yukarıdaki esaslara göre yapılan iş talepleri ile ilgili dosyalar Valiliklerce İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA gönderilir ve burada yapılacak değerlendirme sonucunda bakanlıkça atama yapılır.
 
#4
ŞEHİT VARİSLERİNE TANINAN DİĞER HAKLAR

a. Bayrak:

Şehidin tabutu üzerine sarılan bayrak, bayrak kutusu içerisinde, ailesinin talebi halinde; eşi, en büyük erkek evladından başlayarak çocukları, baba veya annesi sırasına göre kanuni mirasçılarına verilir.

b. Madalya ve Berat:

Birlik Komutanlığının teklif etmesi halinde, Şehit olan personelin varislerine T.S.K. Savaş Takdirnamesi Madalya ve Nişan Yönetmeliği gereği T.S.K. Övünç Madalyası, Devlet Madalya ve Nişanları Yönetmeliği gereğince de Devlet Övünç Madalyası verilmektedir.

Madalya, şehidin en büyük erkek çocuğuna, yoksa en büyük kız çocuğuna, yoksa babasına, o da yoksa annesine, annesi yoksa eşine, eşinin yokluğu halinde diğer mirasçılarına verilir.

c. Şehit Olan Bir Yükümlünün Kendisinden Sonra Silah Altına Alınacak İlk Kardeşinin Askerlik Hizmetinden Muaf Tutulması:

(1) 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 10 ncu maddesi 9 ncu fıkrasına göre şehit personelin kendisinden sonra silah altına alınacak ilk kardeşi istekli olmadıkça silah altına alınmaz.

(2) Hak sahibi personelin bu konuda bağlı bulunduğu askerlik şubesine yazılı müracaatı gerekmektedir.

(3) Bu haktan; 1076 Sayılı kanuna tabi yedek subaylar ile, 1111 Sayılı kanuna tabi erbaş ve erlerin kardeşleri istifade eder.

d. Şehit Kardeşlerinden Veya Çocuklarından Birinin Yerli Askerlik Şubelerine Yakın Bir Yerde Askerlik Hizmetini Yapması:

(1) Şehit personelin kardeşlerinden veya çocuklarından biri, acemi eğitimlerini müteakip yerli askerlik şubelerine yakın birliklere tertip edilir.

(2) Bu talep askerliğin her safhasında yapılabilir.

(3) Bu haktan, terörle mücadele esnasında şehit olan TSK mensupları ile devlet memurlarının (Polis, Öğretmen, Mühendis vb.) oğulları ve kardeşleri istifade eder. Ayrıca; şehit olan yükümlülerin kardeşlerinden biri askerlik hizmetinden muaf tutulsa dahi diğer kardeşlerden biri bu haktan yararlanır.

(4) Hak sahibi personel veya ailesi, yerli askerlik şubesine yakın bir birliğe tertip edilmesini istediği oğlu veya kardeşi için öncelikle askerlik şubesi başkanlığına, bu başvuru için geç kalınmışsa, eğitim birliğine veya oğlu/kardeşin mensup olduğu Kuvvet Komutanlığına (Jandarma Sınıfına mensup olanlar J.Gn.K.lığına) aşağıdaki belgelerle müracaatı gerekmektedir.

- Dilekçe, Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği aslı,

- Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylanmış şehit belgesi.

e. Hastanelerden Yararlanma:

Maaş bağlanan eş, çocuk, anne ve babalara başka bir Sosyal Güvenlik Kurumunun (SSK, BAĞ-KUR gibi) sağlık hizmetlerinden faydalanmıyorsa, bunların tedavi giderleri T.C. Emekli Sandığı'nca ilgili mevzuat hükümlerine göre karşılanır ve sağlık karneleri T.C.Emekli Sandığı Gn.Md.lüğünce verilir. Sağlık Karnelerinin dolması veya kaybolması halinde maaş cüzdanı fotokopisi, (2) adet vesikalık fotoğraf ve dilekçe ile Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne veya bağlı bulunulan Bölge Müdürlüklerine başvurulur.

İç Hizmet Kanununun 70 nci maddesine göre; harp ve vazife malûllüğünü gerektiren sebeplerden dolayı ölen Yedek subay (Asteğmen), Erbaş ve Erlerin aylık almaya müstahak dul ve yetimleri de askeri hastanelerden istifade ederler.

f. Askeri Kimlik Kartı Verilmesi


Muvazzaf Sb., Astsb., Uzm. J.Çvş. ve Uzm. Erbaşların ölmeleri halinde;

(1) Dul eşlerine (karılarına,kadın Sb.lar için kocaları na),

(2) Dul ve yetim maaşı bağlanan ana ve babalar ile, Şehitlik Yönergesinin 7 nci maddesinde (f fıkrası hariç) belirtilen personelin (kendisine maaş bağlanan ve bağlanmayan) anne ve babalarına,

(3) Yetim maaşı bağlanabilen erkek çocukları ile evlenmemiş veya dul kalmış veyahut boşanmış kız çocuklarına TSK. Kimlik kartı verilir.

g. Orduevlerinden Yararlanma:

Şehit Muvazzaf Sb., Astsb. dul ve yetimleri (anne, baba dahil) kendilerine verilen TSK. Kimlik Kartı ile Orduevleri ve askeri tesislerden yararlanabilir.

T.S.K. de görev yaparken şehit olan Yedek Subayların aile fertlerinin talepleri halinde Garnizon Komutanlıklarınca yapılacak incelemeyi müteakip uygun görülenlere"ORDU EVLERİ GÜNÜ BİRLİK GİRİŞ KARTI" (Mavi Renkli) verilir.

h. Özel Eğitim Merkezlerinden Yararlanma:

(1) Şehit Sb., Astsb. ve Uzm. J. Çvş. dul ve yetimlerine Özel Eğitim Merkezlerinden faydalanmada (+30) puan verilir.

(2) Müracaatların 01 OCAK-15 ŞUBAT tarihleri arasında J.Gn.K.lığı Personel Başkanlığına yapılması gerekmektedir. Müracaat formları İl Jandarma Komutanlıklarından temin edilebilir.

ı. Ulaşım Araçlarından Ücretsiz İstifade:

(1) Terörle mücadele görevi ifa ederken ölenlerin dul kalan eşleri, T.C.Emekli Sandığı dışındaki sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan ve bu kuruluşlardan aylık almayan kız çocukları, çalışarak hayatını kazanamayacak derecede malûl ve muhtaç olan erkek çocukları, reşit olmayan çocukları ile anne ve babalarına,

(2) OHAL Bölgesindeki olayların bastırılması için yapılan hava operasyonlarında şehit olması sonucu harp malûlü sayılanların dul eşleri ve reşit olmayan çocuklarına,

(3) Diğer görevler sebebiyle şehit olanların maaş bağlanan dul eşlerine,

Emekli Sandığı Gn.Md.lüğünce �Ücretsiz Seyahat (SERBEST) Kartı� verilir. Yukarıda sayılanlar, Devlet Demiryolları, Türkiye Denizcilik İşletmeleri iç hat vasıtalarında 1. mevkide ve Belediye vasıtalarında ücretsiz seyahat ederler. Terörle Mücadele Kanunu kapsamına girenlerin dul ve yetimleri bu araçlara ek olarak, Belediye tarafından kurulan şirketler ve özel firmalar aracılığıyla yaptırılan toplu taşım işinde kullanılan araçlardan da istifade ederler.

i. 2684 Sayılı Kanuna Göre İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı Veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlar:

2684 Sayılı kanunun 5. maddesinin 1.fıkrasına göre; durumları 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 65.maddesinin (d) fıkrası, 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması hakkında kanun, 2453 Sayılı Yurtdışında Görevli Personele Tazminat verilmesi aylık bağlanması hakkında kanun kapsamına uyan kişilerin çocuklarından, Milli Eğitim Bakanlığınca tespit edilecek kontenjan kadarı sınavsız olarak parasız yatılı öğrenciliğe alınırlar. Ancak bu gibi öğrencilerden, özel giriş sınavı ve kayıt kabul şartları bulunan eğitim/öğretim kurumlarına alınacakların, bu kurumların kayıt/kabul şartlarını taşımaları ve sınavlarını kazanmaları gerekmektedir.

j. Kredi Yurtlar Kurumu Yurtlarından ve Öğrenci Kredisinden Öncelikle İstifade Etme İmkanı ve Yüksek Öğrenim Öğrenci Katkı Payından Muaf Tutulması:

(1) 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması hakkındaki kanunun 7 nci maddesine göre; bu kanunda yazılı hallerde ölenlerin veya çalışamayacak derecede sakat kalanların çocuklarından, yüksek öğrenim yapmakta olanlar Devlete ait yurtlar ile yüksek öğrenim kredilerinden (yürürlükteki mevzuata göre) öncelikle yararlanırlar.

(2) Yüksek öğrenimdeki şehit çocuklarından öğrenci katkı payı alınmaz.(İkinci Öğretim hariç)

k. Şehit Çocuklarının Bilgi Bankasına Kayıt Edilmesi:

(1) Öğrenim görmekte olan şehit çocuklarına burs verilerek okutulması konusunda toplumun çeşitli kademelerinden talepler gelmektedir.

(2) İleride verilecek bu tür burslardan yararlanmak maksadıyla öğrenim çağına gelen şehit çocuğuna ait bilgilerin ikamet yerindeki İl J.K.lığına ve J.Gn.K.lığı Per.Bşk.lığı Sos.Hiz.Ş.Md.lüğüne bildirilmesi gerekmektedir.

l. Askeri Okullara Öncelikle Alınma:

Giriş koşullarını taşıyan şehit/malül gazi/muharip gazi çocukları için; Harp Okulları, Astsb.Meslek Yüksek Okulları ve Askeri Liselerde %3 lük kontenjan ayrılmakta ve baraj puanın %90�ını almaları, Sağlık ve Bando Astsb. Okullarında ise %3 lük kontenjan ayrılmakta ve baraj puanın %85�ini almaları şartı aranmaktadır.

m. Şehit Subay ve Astsubayların Şahsi Tabancalarının Varislerine Devri:

Tabancayı adına tescil ettirecek varis, veraset ilamı ve 18 yaşından büyük varislerden alacağı onaylı feragatname ile J.Gn.K.lığı Loj. Bşk.lığına müracaat eder. Buradan verilecek menşei belgesini aldıktan sonra ruhsat için Jandarma Bölgesinde ikamet edenler İl Jandarma Komutanlıklarına, diğerleri ise İl Emniyet Müdürlüklerine başvurur.

n. Şehit Yakınlarına Silah Taşıma İzin Belgesi Verilmesi:

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Yönetmelik gereğince; Şehit personelin eş ve çocukları ile anne ve babalarına, talepleri halinde silah taşıma izni verilebilmektedir. Bu konudaki başvurular, Jandarma Bölgesinde ikamet edenler için İl Jandarma Komutanlıklarına, diğerleri için İl Emniyet Müdürlüklerine yapılır.
 
#5
ŞEHİT VARİSLERİNE TANINAN DİĞER HAKLAR

a. Bayrak:

Şehidin tabutu üzerine sarılan bayrak, bayrak kutusu içerisinde, ailesinin talebi halinde; eşi, en büyük erkek evladından başlayarak çocukları, baba veya annesi sırasına göre kanuni mirasçılarına verilir.

b. Madalya ve Berat:

Birlik Komutanlığının teklif etmesi halinde, Şehit olan personelin varislerine T.S.K. Savaş Takdirnamesi Madalya ve Nişan Yönetmeliği gereği T.S.K. Övünç Madalyası, Devlet Madalya ve Nişanları Yönetmeliği gereğince de Devlet Övünç Madalyası verilmektedir.

Madalya, şehidin en büyük erkek çocuğuna, yoksa en büyük kız çocuğuna, yoksa babasına, o da yoksa annesine, annesi yoksa eşine, eşinin yokluğu halinde diğer mirasçılarına verilir.

c. Şehit Olan Bir Yükümlünün Kendisinden Sonra Silah Altına Alınacak İlk Kardeşinin Askerlik Hizmetinden Muaf Tutulması:

(1) 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 10 ncu maddesi 9 ncu fıkrasına göre şehit personelin kendisinden sonra silah altına alınacak ilk kardeşi istekli olmadıkça silah altına alınmaz.

(2) Hak sahibi personelin bu konuda bağlı bulunduğu askerlik şubesine yazılı müracaatı gerekmektedir.

(3) Bu haktan; 1076 Sayılı kanuna tabi yedek subaylar ile, 1111 Sayılı kanuna tabi erbaş ve erlerin kardeşleri istifade eder.

d. Şehit Kardeşlerinden Veya Çocuklarından Birinin Yerli Askerlik Şubelerine Yakın Bir Yerde Askerlik Hizmetini Yapması:

(1) Şehit personelin kardeşlerinden veya çocuklarından biri, acemi eğitimlerini müteakip yerli askerlik şubelerine yakın birliklere tertip edilir.

(2) Bu talep askerliğin her safhasında yapılabilir.

(3) Bu haktan, terörle mücadele esnasında şehit olan TSK mensupları ile devlet memurlarının (Polis, Öğretmen, Mühendis vb.) oğulları ve kardeşleri istifade eder. Ayrıca; şehit olan yükümlülerin kardeşlerinden biri askerlik hizmetinden muaf tutulsa dahi diğer kardeşlerden biri bu haktan yararlanır.

(4) Hak sahibi personel veya ailesi, yerli askerlik şubesine yakın bir birliğe tertip edilmesini istediği oğlu veya kardeşi için öncelikle askerlik şubesi başkanlığına, bu başvuru için geç kalınmışsa, eğitim birliğine veya oğlu/kardeşin mensup olduğu Kuvvet Komutanlığına (Jandarma Sınıfına mensup olanlar J.Gn.K.lığına) aşağıdaki belgelerle müracaatı gerekmektedir.

- Dilekçe, Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği aslı,

- Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylanmış şehit belgesi.

e. Hastanelerden Yararlanma:

Maaş bağlanan eş, çocuk, anne ve babalara başka bir Sosyal Güvenlik Kurumunun (SSK, BAĞ-KUR gibi) sağlık hizmetlerinden faydalanmıyorsa, bunların tedavi giderleri T.C. Emekli Sandığı'nca ilgili mevzuat hükümlerine göre karşılanır ve sağlık karneleri T.C.Emekli Sandığı Gn.Md.lüğünce verilir. Sağlık Karnelerinin dolması veya kaybolması halinde maaş cüzdanı fotokopisi, (2) adet vesikalık fotoğraf ve dilekçe ile Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne veya bağlı bulunulan Bölge Müdürlüklerine başvurulur.

İç Hizmet Kanununun 70 nci maddesine göre; harp ve vazife malûllüğünü gerektiren sebeplerden dolayı ölen Yedek subay (Asteğmen), Erbaş ve Erlerin aylık almaya müstahak dul ve yetimleri de askeri hastanelerden istifade ederler.

f. Askeri Kimlik Kartı Verilmesi


Muvazzaf Sb., Astsb., Uzm. J.Çvş. ve Uzm. Erbaşların ölmeleri halinde;

(1) Dul eşlerine (karılarına,kadın Sb.lar için kocaları na),

(2) Dul ve yetim maaşı bağlanan ana ve babalar ile, Şehitlik Yönergesinin 7 nci maddesinde (f fıkrası hariç) belirtilen personelin (kendisine maaş bağlanan ve bağlanmayan) anne ve babalarına,

(3) Yetim maaşı bağlanabilen erkek çocukları ile evlenmemiş veya dul kalmış veyahut boşanmış kız çocuklarına TSK. Kimlik kartı verilir.

g. Orduevlerinden Yararlanma:

Şehit Muvazzaf Sb., Astsb. dul ve yetimleri (anne, baba dahil) kendilerine verilen TSK. Kimlik Kartı ile Orduevleri ve askeri tesislerden yararlanabilir.

T.S.K. de görev yaparken şehit olan Yedek Subayların aile fertlerinin talepleri halinde Garnizon Komutanlıklarınca yapılacak incelemeyi müteakip uygun görülenlere"ORDU EVLERİ GÜNÜ BİRLİK GİRİŞ KARTI" (Mavi Renkli) verilir.

h. Özel Eğitim Merkezlerinden Yararlanma:

(1) Şehit Sb., Astsb. ve Uzm. J. Çvş. dul ve yetimlerine Özel Eğitim Merkezlerinden faydalanmada (+30) puan verilir.

(2) Müracaatların 01 OCAK-15 ŞUBAT tarihleri arasında J.Gn.K.lığı Personel Başkanlığına yapılması gerekmektedir. Müracaat formları İl Jandarma Komutanlıklarından temin edilebilir.

ı. Ulaşım Araçlarından Ücretsiz İstifade:

(1) Terörle mücadele görevi ifa ederken ölenlerin dul kalan eşleri, T.C.Emekli Sandığı dışındaki sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan ve bu kuruluşlardan aylık almayan kız çocukları, çalışarak hayatını kazanamayacak derecede malûl ve muhtaç olan erkek çocukları, reşit olmayan çocukları ile anne ve babalarına,

(2) OHAL Bölgesindeki olayların bastırılması için yapılan hava operasyonlarında şehit olması sonucu harp malûlü sayılanların dul eşleri ve reşit olmayan çocuklarına,

(3) Diğer görevler sebebiyle şehit olanların maaş bağlanan dul eşlerine,

Emekli Sandığı Gn.Md.lüğünce “Ücretsiz Seyahat (SERBEST) Kartı” verilir. Yukarıda sayılanlar, Devlet Demiryolları, Türkiye Denizcilik İşletmeleri iç hat vasıtalarında 1. mevkide ve Belediye vasıtalarında ücretsiz seyahat ederler. Terörle Mücadele Kanunu kapsamına girenlerin dul ve yetimleri bu araçlara ek olarak, Belediye tarafından kurulan şirketler ve özel firmalar aracılığıyla yaptırılan toplu taşım işinde kullanılan araçlardan da istifade ederler.

i. 2684 Sayılı Kanuna Göre İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı Veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlar:

2684 Sayılı kanunun 5. maddesinin 1.fıkrasına göre; durumları 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 65.maddesinin (d) fıkrası, 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması hakkında kanun, 2453 Sayılı Yurtdışında Görevli Personele Tazminat verilmesi aylık bağlanması hakkında kanun kapsamına uyan kişilerin çocuklarından, Milli Eğitim Bakanlığınca tespit edilecek kontenjan kadarı sınavsız olarak parasız yatılı öğrenciliğe alınırlar. Ancak bu gibi öğrencilerden, özel giriş sınavı ve kayıt kabul şartları bulunan eğitim/öğretim kurumlarına alınacakların, bu kurumların kayıt/kabul şartlarını taşımaları ve sınavlarını kazanmaları gerekmektedir.

j. Kredi Yurtlar Kurumu Yurtlarından ve Öğrenci Kredisinden Öncelikle İstifade Etme İmkanı ve Yüksek Öğrenim Öğrenci Katkı Payından Muaf Tutulması:

(1) 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması hakkındaki kanunun 7 nci maddesine göre; bu kanunda yazılı hallerde ölenlerin veya çalışamayacak derecede sakat kalanların çocuklarından, yüksek öğrenim yapmakta olanlar Devlete ait yurtlar ile yüksek öğrenim kredilerinden (yürürlükteki mevzuata göre) öncelikle yararlanırlar.

(2) Yüksek öğrenimdeki şehit çocuklarından öğrenci katkı payı alınmaz.(İkinci Öğretim hariç)

k. Şehit Çocuklarının Bilgi Bankasına Kayıt Edilmesi:

(1) Öğrenim görmekte olan şehit çocuklarına burs verilerek okutulması konusunda toplumun çeşitli kademelerinden talepler gelmektedir.

(2) İleride verilecek bu tür burslardan yararlanmak maksadıyla öğrenim çağına gelen şehit çocuğuna ait bilgilerin ikamet yerindeki İl J.K.lığına ve J.Gn.K.lığı Per.Bşk.lığı Sos.Hiz.Ş.Md.lüğüne bildirilmesi gerekmektedir.

l. Askeri Okullara Öncelikle Alınma:

Giriş koşullarını taşıyan şehit/malül gazi/muharip gazi çocukları için; Harp Okulları, Astsb.Meslek Yüksek Okulları ve Askeri Liselerde %3 lük kontenjan ayrılmakta ve baraj puanın %90’ını almaları, Sağlık ve Bando Astsb. Okullarında ise %3 lük kontenjan ayrılmakta ve baraj puanın %85’ini almaları şartı aranmaktadır.

m. Şehit Subay ve Astsubayların Şahsi Tabancalarının Varislerine Devri:

Tabancayı adına tescil ettirecek varis, veraset ilamı ve 18 yaşından büyük varislerden alacağı onaylı feragatname ile J.Gn.K.lığı Loj. Bşk.lığına müracaat eder. Buradan verilecek menşei belgesini aldıktan sonra ruhsat için Jandarma Bölgesinde ikamet edenler İl Jandarma Komutanlıklarına, diğerleri ise İl Emniyet Müdürlüklerine başvurur.

n. Şehit Yakınlarına Silah Taşıma İzin Belgesi Verilmesi:

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Yönetmelik gereğince; Şehit personelin eş ve çocukları ile anne ve babalarına, talepleri halinde silah taşıma izni verilebilmektedir. Bu konudaki başvurular, Jandarma Bölgesinde ikamet edenler için İl Jandarma Komutanlıklarına, diğerleri için İl Emniyet Müdürlüklerine yapılır.