Sekonder RÖleler

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Elektrik dağıtımsistemimizde kullanılan sekonder röleler ile ilgili olarak,TEDAŞ-MYD/96-027 nolu Sekonder Röleler Teknik Şartnamesi18.02.2004 tarih itibari ile revize edilerek TEDAŞ-MYD/96-027.A Sekonder Röleler Teknik Şartnamesi olarakyürürlüğe girmiştir.

Revize sekonder röle şartnamesi ile, teknolojik gelişmelereyönelik olarak, ileride otomasyona geçilmesi halinde bu tarihten sonra teminedilecek olan sekonder rölelerden faydalanılması ve bunlara bir standartgetirilmesi amacıyla haberleşme fonksiyonu eklenmiş olmasının yanı sırasekonder röle olarak ilk defa sistemimizde kullanılacak, akım,arıza akımı, gerilim, VA, W, Wh, PF ve Frekans gibi bazı elektriksel ölçümleri yapabilen ve bu bilgileri hafızada tutabilen, koruma ve kumanda işlevleri olan fider rölesitanımlanmıştır.

Sistemimizde kullanılansekonder röle tipleri, fider rölesi, aşırı akım ve toprak aşırı akım rölesi,yönlü aşırı akım ,toprak aşırı akım röleleri, aşırı ve düşük gerilim rölesi,reaktif güç kontrol rölesi olarak sıralanabilecektir. Fider rölesi dışındakalan diğer röle çeşitleri kurumumuzca yayımlanan pek çok eğitim dokümanın daçalışma prensipleri ile tanımlanmış olması nedeniyle, burada sistemimizde ilk defa kullanılmayabaşlanacak fider rölesinden bahsedilmesi tercih edilmiştir.

Teknik şartnamede fiderrölesi olarak tanımlanan sekonder röle çeşiti uluslararası faaliyet gösterenfirma kataloglarında feeder management relay (fider yönetim rölesi) olarakisimlendirilmiştir. Fider rölesinin fonksiyonlarını ölçme, koruma ve kumanda başlıkları altında toplanmasımümkündür. Röleler sahip olduğu RS-485 portu üzerindenIEC 60870-5-103 protokolünü kullanarak iletişim yapabilmektedirler. Rölenin önyüzünde servis amaçlı RS-232 portubulunmaktadır. Program düzenleme ve ayarlar için kaybolmayan bir hafızayasahiptir, kendi kendini kontrol ederek röle de arıza olmasıdurumunda alarm verebilmektedir. Kesicinin açma bobini devresini kontrol ederek,açma devresinde bir arıza olması durumunda alarm verebilmektedir. Soğuk yüküzerine kapatılabilme özelliği bulunmaktadır.Dijital giriş veçıkışlar,trip,alarm,ve-veya kapıları ile zaman röleleri programlanabilirözelliktedir.IEC ve ANSI standartlarına uygun, seçilebilir, Sabit zaman veTers zaman karakteristiği mevcuttur. Son 20 arızanınkaydını yapabilmekte ve 1 ms lik zaman etiketi atabilmektedir.Tarih,saat,dakika,saniye,milisaniye yi gösterecek bir zaman senkronizasyonuna sahiptir. Kesici bakımı için arıza akımı sayıcısıfonksiyonuna haizdir.Fider rölesi ölçme fonksiyonları olarak;akım, Arızaakımı,Gerilim, Faz-Faz gerilimi, VA,W,Wh, var,varh,PF ve Frekansı seçilebilecekşekilde gösterebilmektedir.Fider rölesi koruma fonksiyonları olarak;Faz aşırıakım koruma (zaman gecikmeli),Faz aşırı akım koruma (ani),Toprak aşırı akımkoruma (zaman gecikmeli),Toprak aşırı akım koruma (ani) özelliklerine haizdir.Fiderrölesi üzerinden, kesiciye uzaktan, yakından ve haberleşme portu vasıtasıylaaçma-kapama işlemi yaptırılabilmektedir. Bu özelliklerinin yanı sıra kırsalkesimlerde kullanılmak üzere tekrar kapama özelliği de isteğe göreprogramlanabilir.

Yukarıda bahsi geçen, Soğuk yüküzerine kapatılabilme( cold load pickup control) özelliği; Normal çalışmaşartlarında, fider üzerinden çekilen yük, kurulu gücün oldukça altındadır.Yükteki bu diversite güç sağlayan cihazlar için bir avantaj oluşturmaktadır.Çünkü, yapılan ayarlar tahmini çekilenyüke göre yapılmaktadır. Uzun süreli kesintinin ardından fider kapatıldığızaman yüksek kalkış akımları nedeniyleoluşacak akımlar koruma ayarlarının üzerinde olabilecektir. Bu durumda kısasüreli geçecek bu akım, fider üzerinde yer alan donanımın zarar görmeyeceği şekilde fider açma komutunugörmemesi şeklinde izah edilebilir.
Elektromanyetik Uyumluluk: (electromagnetic compatibility-EMC) Bir cihazın, kendi elektromanyetik ortamında,bu ortama tolerans dışı elektromanyetik bozulmaya yol açmadan ve belirli birseviyedeki elektromanyetik bozulmalardan etkilenmeden çalışabilme yeteneğineelektromanyetik uyumluluk denir.

Radyokomünikasyon ile telekomünikasyon ve elektrikli / elektronikcihazlar ile sistemlerin standard ve düzenlemelerle belirlenen normalelektromanyetik ortamında yaydıkları elektromanyetik bozulma seviyeleri ile hemkendi çalışmasını, hem de diğer cihazların çalışmasını engellemeyecek vekendisi de diğer bozulmalardan etkilenmeyecek şekilde yeterli seviyede yapısalbağışıklığa sahip ve elektrik dağıtım ağlarının kendilerini ve beslemişoldukları teçhizatlar ile telekomünikasyon ağlarının kendilerini ve bunlarabağlı cihazları etkileyen elektromanyetik bozulmalardan korunmuş olarak imaledilmeleri, belgelendirilmeleri, işaretlenmeleri ve piyasaya arz edilmelerinisağlamak amacıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 02.06.2002 tarih ve24773 sayılı Resmi Gazetede Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliğiyayımlanmıştır.

Anılan Yönetmelik, elektromanyetik bozulmaya neden olan veya bu türbozulmadan performansı etkilenen cihazlara uygulanır ve bu cihazlarla ilgilikoruma şartlarını, muayene, belgelendirme ve CE işaretlemesi prosedürlerini kapsamaktadır.Elektronik elektrik sayaçları ve Korumasisteminde kullanılan elektronik röleler bu kapsamdadır. CE uygunluk işareticihazın bu Yönetmeliğin şartlarına uygun olduğunu ve ilgili uygunlukdeğerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren bir işarettir.