Sosyal Bilim Dallarının Toplum Hayatına Etkileri

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Sosyal Bilim Dallarının Toplum Hayatına Etkileri
Sosyal Bilim Dallarının Toplum Hayatına Etkileri Nelerdir?

YAŞAMIN İÇİNDE SOSYAL BİLİMLER


İçinde insan olan ve topluma ait olan bü*tün unsurların incelendiği bilim dalına sosyal bi*limler denir.
Sosyal bilimler; tarih coğrafya felsefe psikoloji sosyoloji arkeoloji antropoloji ekonomi ve siyaset gibi birçok bilim dalını içine alan geniş bir bilimdir.
Sosyal bilimler hayatımızın her alanında vardır. İnsan hayatında yaşadığı değişim ve ge*lişimleri anlatabilmek için sosyal bilimlerden ya*rarlanmak zorundadır.SOSYAL BİLİM DALLARININ TOPLUMHAYATINA OLAN ETKİLER

Tarih:
Toplumu etkileyen hareketlerden do*ğan olayları zaman ve yer göstererek anlatan bu olaylar arasındaki ilişki ve bağlantıları ortaya ko*yan bilim dalıdır.

Tarih bilimi geç*mişe ait bilgiler sunarken aynı zamanda geçmiş*te yaşanan olayların neden ve sonuçlarını değer*lendirme fırsatı da verir.

Sosyoloji:
Bir toplumun örfünü âdetini ya*şam biçimlerini toplumsal olay ve kurumlarını in*celeyen bilim dalıdır. Sosyoloji törelerimizi ina*nış ve düşüncelerimizi kısaca kültürümüzü ince*lemektedir.
Sosyoloji ile uğraşan bilim insanlarına ise sosyolog denir. Sosyologlar toplum içindeki de*ğerleri araştırır.

Coğrafya: İnsanın içinde yaşadığı çevrenin doğal özelliklerini insan ile doğal çevre etkileşi*mini konu edinen sosyal bilim dalıdır.
Coğrafyanın konusu yeryüzüdürİnsanlar ve diğer canlılar yeryüzü dediğimiz doğal çevre*de yaşarlar. İnsanlar yaşadıkları çevreden etkile*nirler. Ancak uygarlık seviyesi yükseldikçe doğal ortamı etkilemeye daha uygun hayat şartları elde edebilmek için çevrelerini değiştirmeye çalışırlar.
Coğrafya ile uğraşan bilim insanları çevre bilinci yüksek ve doğal çevrelerine karşı duyarlı kimselerdir.

Felsefe:
Varlığın ve bilginin kaynağını bilim*sel olarak araştıran bir bilim dalıdır.
Antropoloji: Kazılar sonucunda ortaya çı*karılan insan iskeletlerini inceleyerek insan ırkla*rını sınıflandıran bir bilim dalıdır.

Arkeoloji:
Uzak ya da yakın geçmişte yaşa*mış insan topluluklarının ve onların oluşturdukla*rı siyasi ve sosyal yapıların ve tüm maddi kültür varlıklarının ortaya çıkarılıp incelenmesi ve insan*lığın yararına sunulmasını amaçlayan bir bilim dalıdır.

Hukuk:
Toplumsal ilişkileri düzenleyen dev*letin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü*nü inceleyen bir bilim dalıdır.
Ekonomi: İnsanların yaşamak için üretim yapma ve üretimi bölüşme biçimlerini inceleyen bir bilim dalıdır.
 

K

Kayıtsız Üye

#2
Daha kısa bi bilginizz yok muuuu :( :( :( :( :( ??????????