Sosyal Hizmetler Bölümü Mezunları Nerelerde İstihdam Edilir

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
sosyal hizmetler bölümü tanıtım - sosyal hizmetler bölümü bilgileri - sosyal hizmetler bölümü çalışma alanları


Sosyal Hizmet; bireylerin, ailelerin ve toplumların yaşadıkları çevre koşullarında, kontrolleri dışında gelişen sorunların önlenmesi ve çözümlenmesini, maddi olan ve maddi olmayan ihtiyaçların karşılanmasını, sosyal refahın ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesini hedefleyen, mücadeleye dayalı dinamik bir meslektir. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın bilimsel içerikli bir oryantasyonudur. Bu bağlamda, toplumun vicdanı olarak yoksunluk ve sorunlar yaşayan birey, aile ve toplumun yaşamdaki işlevselliklerini geliştirmeye ve refahını arttırmaya çalışır.

Sosyal Hizmet Mesleğinin amacı, ülke ihtiyaçlarına öncelik vererek ulusal ve evrensel değerleri benimseyen bir yaklaşımla çalışmak, ihtiyaç duyulan kaynaklara ulaşmak ve yönetmek, sosyal iyileştirmeyi ve toplumsal örgütlenmeyi sağlamak, sosyal kurumların ve sosyal politikaların gücünü ortaya koymaktır.

Programdan mezun olabilmek için Sosyal Hizmet Lisans Programında yer alan dersler, uygulamalar (stajlar) ve mezuniyet tezinden başarılı olunması ve toplam 152 kredinin alınması zorunludur. Bunun yanı sıra her öğrenci özel bir konu üzerinde araştırma ve derleme yaparak mezuniyet tezi hazırlar. Stajlarda, sosyal hizmet mesleğinin yöntemleri olan sosyal kişisel çalışma, sosyal grup çalışması, toplumla çalışma ve sosyal hizmet yönetimi yöntemlerinde, öğrenciler Ankara içi ve dışında, ayrıca yurt dışında çeşitli sosyal hizmet kurumlarına yerleştirilerek, öğretim elemanının denetimi altında uygulama yaparlar. Uygulamalı araştırma dersleri ise küçük gruplar halinde bir öğretim elemanının denetiminde yapılır ve öğrenciler sosyal sorunlar ve sosyal hizmet konularında bilimsel bilgi üretme deneyimi kazanırlar.

Sosyal Hizmet Bölümü eğitim ve öğretim programında uygulamalar (stajlar), kamu ve özel sektördeki sosyal hizmet ortamlarında, bir öğretim elemanının gözetiminde yapılmaktadır. Bu kapsam çerçevesinde öğrenciler Ankara Üniversitesi Hastanelerinden, öğrenci yurtlarından, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından, kreş ve anaokullarından, vakıf ilköğretim okullarından yararlanabilecekleri gibi Sağlık Bakanlığına bağlı hastane ve sağlık ocakları, Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı kreş ve yetiştirme yurtları, Belediyeler, Sosyal Güvenlik kurumları ve ilgili sivil toplum örgütleri ile de iş birliği çerçevesinde uygulama ve araştırma olanağı bulabilecektir.

Programdan mezun olanlara “sosyal çalışmacı” unvanı verilmektedir.

Mezunların İstihdam Alanları

Sosyal Hizmet Bölümü, davranış bilimleri, sosyal hizmet yöntem ve teknikleri ile alan uygulamalarını mesleki sorumlulukları çerçevesinde bütünleştirme yeteneğine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı çalışmalar yapabilecek, sosyal hizmet için gerekli bilgileri bütünleştirip özümseyerek hizmet sunabilecek, profesyoneller yetiştirmeye yönelik bir eğitim-öğretim programı uygular. Bu eğitimi alan bireyler, kırsal ve kentsel alanda, kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde düzenleyici, planlayıcı, uygulayıcı, etkili iletişim ve liderlik niteliklerini taşıyan sosyal hizmet uzmanı olarak çalışırlar.
Günümüzde sosyal hizmet uzmanları aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlarda görev yapmaktadırlar.
Başbakanlık
# Aile Araştırma Kurumu
# Özürlüler İdaresi Başkanlığı
# Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü
# Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
# Devlet Planlama Teşkilatı
# GAP İdaresi Başkanlığı
# Sosyal Yardımlaşmayı Dayanışmayı Teşvik Fonu Genel Sekreterliği
# İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
# Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
# İl Sosyal Hizmet Müdürlükleri
# Çocuk Bakım Yuvaları
# Kreş ve Gündüz Bakım Evleri
# Yetiştirme Yurtları
# Huzurevleri
# Toplum Merkezleri
# Kadın Sığınma Evleri
# Özürlü Rehabilitasyon Merkezleri
# Yaşlı Dayanışma Merkezleri
# Sokak Çocukları Merkezi
# Ergen Danışma Merkezi
Sağlık Bakanlığı
# Hastaneler
# Sağlık Ocakları
# Aile Planlaması ve Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri
Milli Eğitim Bakanlığı
# Okullar
# Mesleki Eğitim Merkezleri
# Kredi ve Yurtlar Kurumu
Adalet Bakanlığı
# Cezaevleri
# Çocuk Mahkemeleri
# Çocuk Eğitim Evi
# Adli Tıp Kurumu
Üniversiteler
# Hastaneler
# Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları
Maliye Bakanlığı
* Emekli Sandığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
* Sosyal Sigortalar Kurumu
Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı birimlerinde
İçişleri Bakanlığı ve bağlı birimlerinde
Yerel Yönetimler ve bağlı birimlerinde
Kriz merkezleri
Sivil toplum örgütleri ve vakıflar
Özel Sektörde;

* Sanayi kuruluşları - insan kaynakları birimleri, rehabilitasyon merkezleri, huzurevleri, hastaneler, diyaliz merkezleri, dershaneler, ana okulları, kreşler vb..