Temel Bilgi Teknolojileri Vize Sınavı Soru ve Cevapları

SeLeN

Yönetici
Editör
#1

Temel Bilgi Teknolojileri Vize Sınavı Soru ve Cevapları konusu hakkında yazılan mesajlar

Sponsorlu Bağlantılar
temel bilgi teknolojileri dersine ait test soruları - adalet meslek eğitimi - önlisans programı temel bilgi teknolojileri sınav soruları


1.Günümüz toplumlarında bilgiyi tarif ederken kullanılabilecek en önemli ölçüt hangisidir?
A)Deneyimleri kuşaktan kuşağa aktarabilme yeteneği
B)Zekâ ölçütü
C)Alet ve makine yapma ve kullanabilme yeteneği
D)Doğru ile yanlışı ayırt etme özelliği
E)Karar verme sürecindeki rolü

2.Toplumsal dönüşüm aşamalarının sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?
A)Avcı toplayıcı - Tarım - Sanayi - Bilgi
B)Avcı toplayıcı - Sanayi - Bilgi
C)Tarım - Sanayi - Bilgi
D)Avcı toplayıcı - Tarım - Bilgi
E)Tarım - Sanayi - Bilgi - Bilgi ötesi

3.Bilgi işlem sürecinin ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sıralama
B)Sınama
C)Erişim
D)Kayıt etme
E)İletme

4.Kişisel bilgisayarlar hangi yıllardan itibaren yaygınlaşmaya başlamıştır?
A)1950'li yıllar
B)1960’lı yıllar
C)1970’li yıllar
D)1980’li yıllar
E)1990’lı yıllar

5.Aşağıdakilerden hangisi bir büro yazılımı değildir?
A)Kelime işlemciler
B)İşlem tabloları
C)Sunum programları
D)İşletim sistemi
E)Veri tabanı

6.Bilgisayar kaynaklarının yönetildiği birim aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yazıcı
B)Fare
C)Klavye
D)Sürücü
E)İşletim sistemi
7.Aşağıdakilerden hangisi bir bilgisayar dili programı değildir?
A)Birleştirici diller
B)Programlama dilleri
C)Derleyiciler
D)Yorumlayıcılar
E)Kullanıcılar

8.Kullanıcıların programlama bilmeden kendi ih-tiyaçlarını karşılayabilmesini sağlamaya yönelik programlara ne ad verilir?
A)Yardımcı programlar
B)Basit programlar
C)Tek kullanıcılı programlar
D)Paket programlar
E)Genel programlar

9.Aşağıdakilerden hangisi bilgisayara belirli bir işi gerçekleştirmesi için verilen komutlar toplamını ifade eder?
A)Bellek
B)Donanım
C)Program
D)İşlemci
E)Yazıcı

10. Bilgisayarda veri ve program dosyalarının sak-landığı sabit disk, disket ve CD-Rom ortamları aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
A)Veri
B)Alıcı
C)Verici
D)Sistem
E)Sürücü

11. Bilgisayarda herhangi bir klasör oluştu-rulduğunda işletim sistemi bu klasörü aşağı-dakilerden hangisi ile adlandırır?
A)Belgelerim Klasörü
B)Yeni Klasör
C)Sistem Klasörü
D)Kısayol Klasörü
E)İsimsiz Klasör

12. Gezgin penceresini açmak için yapılan iş-lemlerin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A)Başlat - Programlar - Donatılar - Gezgin
B)Başlat - Ayarlar - Donatılar - Gezgin
C)Başlat - Programlar - Sistem Araçları - Gezgin
D)Başlat - Ayarlar - Denetim Masası - Yazıcılar - Gezgin
E)Başlat - Belgeler - Donatılar - Gezgin

13. Araç çubuklarının pencere içinde istenilen yere taşınabilir konumda olması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A)Yüzer Konum
B)Gezer Konum
C)Sabit Konum
D)Gizli Konum
E)Faal Konum

14. Standart araç çubuğundaki kaydet düğmesi aşağıdaki menülerden hangisinde yer alır?
A)Dosya
B)Düzen
C)Biçim
D)Araçlar
E)Pencere

15. Aşağıdakilerden hangisi biçimlendirme araç çubuğunda yer alan düğmelerden biridir?
A)Baskı Önizleme
B)Sözlük Denetimi
C)Yakınlaştır
D)Bağlantı (köprü) Ekle
E)Numaralandırma

16. Aşağıdakilerden hangisi biçim menüsünde yer almaz?
A)Yazı Tipi
B)Yazı Tipi Sekmesi
C)Yazı Tipi Rengi
D)Yazı Tipi Boyutu
E)Yazı Tipi Stili

17. Kelime işlemcilerde metni oluşturan harf, ra-kam, sembol ve boşluklar aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A)Tuş
B)Karakter
C)Düğme
D)Komut
E)Kelime18. Kelime işlemci programında metnin yazıldığı ve düzenlendiği alan aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A)Sayfa
B)Dosya
C)Masaüstü
D)Pencere
E)Klasör

19. MS Word programında, biçimlendirme araç çubuğunda yer alan ( A ) düğmesi ile aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A)Metnin seçili alanı yana yatık (italik) yapılır.
B)Metnin seçili alanı altı çizili yapılır.
C)Metnin seçili alanı vurgulu (kalın) yapılır.
D)Metnin seçili alanı ortalanır.
E)Metnin seçili alanı numaralandırılır.

20. MS Word programında aşağıdaki görünümlerden hangisi yer almaz?
A)Sayfa düzeni görünümü
B)Normal görünüm
C)Web yerleşimi görünümü
D)Anahat görünümü
E)Slayt görünümü

21. Bir MS Word belgesi üzerinde çalışırken kes-me, kopyalama ve yapıştırma işlemleri aşağıdakilerin hangisinden yapılamaz?
A)Düzen menüsünden
B)Klavyeden
C)Standart araç çubuğundan
D)Farenin sağ tuşundan
E)Biçimlendirme araç çubuğundan

22. Kısa yolu, biçimlendirme araç çubuğunda bulunan ve Excel'e özgü olan; seçilen değerlerin sonuna her seferinde bir sıfır (0) ekleyen ya da eksilten düğmenin adı nedir?
A)Oran biçimi
B)Ekle
C)Ekle, azalt
D)Virgül biçimi
E)Ondalık değerleri artırma ya da azaltma.

23. Rakamları içeren bilgileri, anlamlı parçalara ayırmayı ve düzenlemeyi, bu bilgilerle hesap-lamalar yapmayı sağlayan, ayrıca bu verileri daha iyi yorumlayabilmek için tablo ve grafikler oluşturan program aşağıdakilerden han-gisidir?
A)Microsoft World
B)Microsoft Excel
C)Microsoft Acces
D)Microsoft Power Point
E)Microsoft Outlook

24. Excel programında bir grafik çizmek için yapılması gereken ilk işlem hangisidir?
A)Standart araç çubuğundaki Grafik Sihirbazı düğmesine tıklanır.
B)Grafikte gösterilmek istenen veriler etiketleriyle beraber seçilir.
C)Görünüm menüsünden Grafik Çiz seçeneği seçilir.
D)Grafik kaynak verisi sütunlarındaki veriler seçili konumda bırakılarak ileri düğmesi tıklanır.
E)Grafik seçenekleri kutusundan Grafik Seç düğmesi tıklanır.

25. C2'den C8'e kadar olan hücrelerdeki değerler ile D2'den D8'e kadar olan hücrelerdeki değerlerden çıkartmak için nasıl bir formül yazıl-malıdır?
A)=(C2:C - (D2 : D
B)=TOPLA(C2:C - (D2 : D
C)=(C2:C8 - D2 : D
D)=TOPLA(C2:C - ÇIKART(D2 : D
E)=(C2+C - (D2+D


26. Excel programında biçim menüsünden hücreler komutuna tıklandığında hücreleri biçim-lendir penceresi açılır. Bu penceredeki hangi seçenek ile hücre içindeki değerler tarih, saat, para birimi olarak biçimlendirilebilir?
A)Hizalama
B)Yazı tipi
C)Koruma
D)Sayı
E)Kenarlıklar

27. Excel programında fonksiyon yapıştır iletişim kutusunda EĞER, VE, YA DA, DEĞİL gibi işlem tablosunda belirli bir koşulun sağlanıp sağlan-madığını denetlemeye yarayan işlevler hangi kategori altında toplanmıştır?
A)Mantıksal
B)Finansal
C)Veri tabanı
D)Metin
E)Matematik ve trigonometri


Cevaplar:

1. E
2. A
3. D
4. D
5. D
6. E
7. E
8. D
9. C
10. E
11. B
12. A
13. A
14. A
15. E
16. B
17. B
18. A
19. B
20. E
21. E
22. E
23. B
24. A
25. A
26. D
27. A


alıntı