Temel Muhasebe ilkeleri Hakkında Bilgi

SeLeN

Yönetici
Editör
#1

Temel Muhasebe ilkeleri Hakkında Bilgi konusu hakkında yazılan mesajlar

Sponsorlu Bağlantılar
muhasebe kavramları - muhasebe kavramları ve açıklamarı - muhasebe terimleri


Temel Muhasebe Kavramları

a) Sosyal Sorumluluk Kavramı: Bu kavram, muhasebenin işlevini yerine getirme hususundaki sorumluluğunu belirtmekte ve muhasebenin kapsamını, anlamını ve amacını göstermektedir. Muhasebenin sosyal bir sorumluluk duygusu içinde hareket etmesi sonucu verdiği bilgiler gerçeğe uygun, tarafsız ve adil olabilir.

b)Kişilik Kavramı: Bu kavram işletmenin sahip ya da sahiplerinden, yöneticilerinden, personelinden ve diğer ilgililerinden ayrı bir kişiliğe sahip olduğunu anlatır. Bu kavramın sonucu olarak muhasebe, işletme kişiliğine ait değerler ve bu değerlerin değişimleri ile ilgilenir.

c)İşletmenin Sürekliği Kavramı: Bu kavram, kuruluş sözleşmesinde aksine bir kayıt bulunmadıkça işletmenin sonsuz ömre sahip olduğunun varsayılmasını anlatır. Eğer böyle bir kavram yok sayılacak olursa işletmenin varlıklarının tasfiye değerleri üzerinden değerlendirilmeleri gerekir.

d)Dönemsellik Kavramı: Bu kavram, işletmenin sürekliliği kavramı uyarınca sınırsız kabul edilen ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönem faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasını anlatır.

e)Parayla Ölçülme Kavramı: Parayla ölçme kavramı gereğince işlemler, yapıldıkları anda yürürlükteki para birimi ile ifade edilirler. Böylece muhasebe kayıtlarının nesnel (objektif) belgelerle kanıtlanmasına da imkan tanınmış olur.

f)Maliyet Esası Kavramı: Bu kavram, para mevcudu ve alacaklar ile maliyetin belirlenmesi mümkün ve ya uygun olmayan diğer kalemler hariç, işletme tarafından edinilen varlık ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesinde, bunların elde etme maliyetlerinin esas alınmasını anlatır. Maliyet esası kavramı, süreklilik kavramı ile bağlantılıdır.

g)Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı: Sosyal sorumluluk kavramının gereği gibi yerine getirilmesi için muhasebe kayıtlarının gerçek durumunu yansıtan ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş objektif belgelere dayandırılması gerekir. Bu kavram, muhasebe kayıtlarına esasa alınacak yöntemlerinin seçilmesinde tarafsız ve önyargısız davranılmasını da gerektirir.

h)Tutarlılık Kavramı: Bu kavram, muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının, birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanması gereğini anlatır. İşletmelerin mali durumun, faaliyet sonuçlarının ve bunlara ilişkin yorumların karşılaştırılabilir olması bu kavramın amacını da oluşturur.

i)Tam Açıklama Kavramı: Bu kavram, mali tabloların, bu tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olmasını gerektirmektedir. Bu kavram gereğince raporlar üzerinde inceleme yapacak olanlara gerekli tüm bilgiler raporla birlikte verilmelidir.

j)İhtiyatlılık Kavramı: Bu kavram, muhasebe olaylarında temkinli davranılması, tarafsız bir muhakeme ile işletmenin karşılaşabileceği risklerin ve belirsizliklerin göz önünde tutulması gereğini anlatır. Bu kavram gereğince, bir gelir ancak gerçekleştikten sonra işletmenin gelirleri arasına katılırken, gider ve zararlar kesinleşmese de ortaya çıktıklarında işletmenin sonuç hesaplarında gider ve zararların arasına katılır ve işletmenin karından düşülür.

k)Önemlilik Kavramı: Üretilen bilgilerin muhasebe raporlarına aktarılmasında, belli özetlemeler yapılarak, raporların kullanıcı tarafından anlaşılması ve yorumlanması sağlanmalıdır. Ancak bu özetlemeler sırasında sayısal sonuç küçük olmakla beraber onu doğuran olay önemli ise bu rakam diğer rakamlarla birleştirilmemeleri ve ayrıca gösterilmelidir.

l)Özün Önceliği Kavramı: Bu kavram gereğince, işlemlerin muhasebeye yansıtılmasında onların biçimlerinden önce finansal özellikleri ve işletme için ifade ettiği gerçek göz önünde tutulur. Yani özün biçime önceliği esastır. Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri A Gelir Tablosu İlkeleri 1)Gerçekleşmiş Hasılat İlkesi: Bu ilkeye göre, gerçekleşmemiş satışlar gelir ve karlar, gerçekleşmiş gibi gelir tablosunda yer almamalıdır. Bu ilke temel kavramlardan ihtiyatlılık kavramına dayanır.

alıntı