Türk Siyasal Hayatı Sınav Soruları ve Cevapları

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Aöf Sosyoloji Dersleri - Türk Siyasal Hayatına ait sorular ve cevapları


1. 1945 yılında Meclis�te hakiki ve uzun süreli ihtilaf çıkmasına neden olan yasanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

a. Toprak reformu
b. ilköğretimin yaygınlaşması
c. Sanayi teşvikleri
d. Seçim usulü
e. Dış politika

2. 1949 yılında demokrasiye geçiş sürecindeki son engeller hangi başbakan döneminde kaldırılmıştır?

a. Şemsettin Günaltay
b. Hasan Saka
c. Recep Peker
d. Fethi Okyar
e. Fuat Köprülü

3. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye�de demokrasiye geçiş sürecinin başarılı olmasını sağlayan etkenlerden biri değildir?

a. Hükümetin, muhalefetten güçlü olması
b. Ilımlıların, aşırılardan güçlü olması
c. Reformcuların, tutuculardan güçlü olması
d. DP liderliğinin ılımlı olması
e. MP�nin uzlaşmacı bir politika izlemesi

4. Aşağıdakilerden hangisi, inönü�nün reform süreci başlatmasında rol oynayan güdülerle ilgili ileri sürülen görüşlerden biri değildir?

a. Demokratik rejimlerin II. Dünya Savaşındaki zaferi
b. Türkiye�nin Sovyet tehdidine karşı Batı ile yakınlaşma ihtiyacı
c. Türk toplumundaki sosyo-ekonomik dönüşümler
d. Tek parti sisteminin baştaki şahısa dayandığı düşüncesi
e. Amerika Birleşik Devletleri�nin siyasal değişim lehindeki baskısı

5. Aşağıdakilerden hangisi DP�nin muhalefeti boyunca vurgulanan sloganlarından biri değildir?

a. Serbest ve dürüst seçimler
b. Kapsamlı sivil özgürlükler
c. Keyfi ve otoriter yönetime son verme
d. Bürokrasinin güçlendirilmesi
e. Ekonomik liberalleşme

6. Türkiye�deki tek parti rejiminin "liberal, demokratik geleneğe" komünist ve faşist tek parti rejimlerinden daha yakın olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a. CHP�nin pozitivist-rasyonalist düşünceye sahip olması
b. Kemalist reformların etkisini kaybetmesi
c. CHP�nin sosyal ve ekonomik değişimlerle aşırı ilgili olması
d. CHP doktrinin değişmez bir karakterde olması
e. CHP�nin kadro partisi olması

7. Aşağıdakilerden hangisi 12 Mart 1971 askeri müdahalesinin amaçlarından biridir?

a. TBMM�yi dağıtmak
b. Siyasal partileri yasaklamak
c. Anayasayı yürürlükten kaldırmak
d. Sivil toplum kuruluşlarını yasaklamak
e. Demokrasiyi yeniden dengelemek

8. Aşağıdakilerden hangisi 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinin özelliklerinden biri değildir?

a. Orta rütbeli askerler tarafından yapılması
b. Milli Birlik Komitesi ile üst rütbeli subaylar arasında ihtilaf yaşanması
c. Milli Birlik Komitesinin ana muhalefet partisi ile sıkı ilişki içinde olması
d. Milli Birlik Komitesinin yasama faaliyetlerinin sınırlı olması
e. Sosyal, ekonomik ve siyasal yapıların tüm aşamalarını etkileyecek 600 den fazla kanun çıkarılması

9. Aşağıdakilerden hangisi bürokratik otoriter rejimlerin ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerden biri değildir?

a. Yüksek enflasyon oranı
b. Ara mallar ve tüketici mallarının eksikliği
c. Döviz kurlarındaki düşüşler
d. Ödemeler dengesi açığı
e. işsizlik

10. Aşağıdakilerden hangisi DP iktidarının, 1960 askeri darbesine neden olan uygulamalarından biri değildir?

a. Basın yasasının sertleştirilerek çok sayıda gazetecinin hapsedilmesi
b. Devlet radyosunun iktidar lehine tek taraşı kullanılması
c. Siyasal toplantıların yasaklanması
d. Devlet memurlarının erken emekliliğe zorlanması
e. Seçimlerin askıya alınması

cevaplar :

1a,2a,3e,4e,5d,6a,7e,8e,9c,10e

 

SeLeN

Yönetici
Editör
#2
Aöf Sosyoloji Bölümü - Aöf Partiler ve Parti Sistemine Ait Sınav Soruları - Partiler ve Parti Sistemi Soru ve Cevapları


1. Aşağıdakilerden hangisi 1970 li yıllardaki Türk parti sisteminin özelliklerinden biri değildir?

a. Partilerin aldıkları oylarda bir seçimden diğerine ani farklılıklar olması
b. Partilerin oylarında belirgin parçalanmışlıklar olması
c. Oy dağılımlarında bir seçime diğerine önemli farklılıkların olması
d. Partiler arası ideolojik kutuplaşmaların olması
e. Seçim sonuçlarını gösteren tablolarda homojen dağılımların gözlenmesi

2. Aşağıdakilerden hangisi 1970 lerde Türk parti sistemindeki parçalanmışlığın sonuçlarından biri değildir?

a. MSP ve MHP gibi iki ideolojik partinin büyümesi
b. Siyasal İslamın güçlenmesi
c. Aşırı milliyetçiliğin gelişmesi
d. Siyasal partiler arası aşırı kutuplaşma
e. Uzun ömürlü ve uyumlu hükümet dönemleri

3. Aşağıdakilerden hangisi partilerin örgütsel zayıflığı ve parti ile özdeşleşme bağlarının güçsüzlüğünün nedenlerinden biri değildir?

a. Artan ekonomik zorluklar
b. Yükselen enflasyon göstergeleri
c. Gelir dağılımındaki adaletsizliklerin artması
d. Sosyal politikaların bozulması
e. Seçmenlerin gelecek beklentilerinin yüksek olması

4. Bir nesne, bir marka ya da bir örgütle ilgili bilgi, düşünce ve duyguların bütününün yapılandırılmasına ne ad verilir?

a. imaj inşası
b. Oligarşik baskı
c. Hizipçilik
d. Yarışmacılık
e. Fraksiyonlaşma

5. Aşağıdakilerden hangisi Refah Partisi�nin öne çıkardığı konulardan biri değildir?

a. Sanayileşme
b. Sosyal adalet
c. Dürüst yönetim
d. Laik kurumsallaşma
e. Güçlü devlet

6. Aşağıdakilerden hangisi Refah Partisi�nin kitle tabanını oluşturan gruplardan biri değildir?

a. Küçük çiftçiler
b. Mavi yakalı işçiler
c. Küçük tüccar, esnaf ve zanaatkar
d. Sanayi burjuvazisi
e. Alt ve orta sınıflar

7. Aşağıdakilerden hangisi 1970�ten sonra Türkiye�de siyasal partilerin ve parti sisteminde yaşanan kurumsal çöküşün nedenlerinden biri değildir?

a. Partiler arası aşırı ideolojik kutuplaşma
b. Seçimlerde görülen oynaklık
c. Politik parçalanma
d. Partilerin örgütsel zayıflığı
e. Sosyal hakların azaltılması

8. Türkiye�de parti sistemindeki parçalanmışlık, oynaklık ve ideolojik kutuplaşmanın en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a. Siyasal partilerin sivil toplumda güçlü bir şekilde kökleşememesi
b. Demokrasinin pekişmemiş olması
c. Temel özgürlüklerin sınırlandırılması
d. Yargı organlarının bağımsızlığının sağlanamaması
e. Kamu kurumlarının idari özelliklerinin sınırlandırılması

9. Aşağıdakilerden hangisi ANAP�ı destekleyen seçmen kitlesine ilişkin bir özellik değildir?

a. Yukarıya doğru hareketli
b. Girişimci zihniyetli
c. Pragmatik
d. Kentli
e. Eşitlikçi

10. CHP ile DSP arasındaki en önemli ideolojik farklılık aşağıdakilerden hangisidir?

a. CHP �nin ekonomik programında devlete etkin bir rol verilirken DSP�nin devlet ve özel sektör tekelinin oluşumunu engellemek istemesi
b. DSP�nin tek adama dayalı siyasetine karşın CHP�nin kadro partisi olması
c. Küreselleşme hareketi karşısındaki farklı tutumları
d. DSP�nin Köy-Kent projelerine CHP�nin olumsuz yaklaşımı
e. Seçmen tabanlarının farklı yapıda olması

CEVAPLAR

1 2 3 4 5
E E E A D

6 7 8 9 10
D E A E A
alıntı