Türkiye’de Hayvancılık - Türkiye’de Hayvancılık Nasıldır?

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Türkiye’de Hayvancılık - Türkiye’de Hayvancılık Nasıldır?

Ekonomik değeri olan hayvanların üreti*lip beslenmesi ve pazarlanması işlerine hayvancılık denir.

Hayvancılık özellikle yüksek ve engebeli yerlerde ekime dikime elverişli olmayan bölgeler*de halkın yaşayışında birinci derecede rol oynar.
Türkiye geniş çayır ve meralarıyla hay*van yetiştirilmesine elverişli bir ülkedir.
Hayvan sayısı bakımından önemli bir zenginliğe sahiptir. Dünyada 9. Orta Doğu’da ve Avrupa’da 1. sırada yer alır.

Ülkemizde hayvancılık faaliyetleri mera hayvancılığı ve ahır hayvancılığı olarak ikiye ayrı*lır. Mera hayvancılığı doğa koşullarına bağlı ola*rak yapılan hayvancılıktır. Et ve süt verimi düşük*tür. En çok Doğu Anadolu Bölgesi’nde yapılmak*tadır. Ahır hayvancılığı yıl boyunca hayvanların ahırlarında beslenmesidir. En çok Marmara Böl*gesi’nde yapılmaktadır. Ahır hayvancılığı daha çok sığır yetiştirilmesinde uygulanmaktadır.

Manda sığır deve at eşek gibi hayvan*lar büyükbaş hayvanlardır. Ülkemizde en çok sı*ğır yetiştirilir.

Küçükbaş hayvancılık Türkiye’de en çok yapılan hayvancılıktır. Bu gruba giren hayvanlar koyun kıl keçisi ve tiftik keçisidir.

Tavuk horoz hindi kaz ördek gibi hay*vanlara kümes hayvanları denir. En çok Güney Marmara Ege Bölgesi Orta ve Batı Karadeniz bölümlerinde yetiştirilir.
İpek böceği doğal ipek elde etmek için yetiştirilen ve dut yaprağı ile beslenen bir hayvan*dır. Türkiye’de Bursa Denizli Elazığ Ankara An*talya Amasra ve Diyarbakır’da ipek böcekçiliği yapılmaktadır.

Bal ve balmumu elde etmek için arı bes*lenme faaliyetine arıcılık denir. Türkiye’nin iklimi bitki örtüsünün çeşitliliği üstün nitelikli arı türleriy*le arıcılığa elverişlidir. Türkiye’nin her bölgesinde arıcılık yapılır.
Yurdumuzun üç tarafı denizlerle çevrili ol*masına rağmen balıkçılık yeteri kadar gelişme*miştir. Türkiye’de tutulan balığın denizlerimize göre dağılımı şöyledir; Karadeniz %85 Marmara Denizi %10 Ege Denizi %3 Akdeniz %2‘dir. Akarsu ve göllerimizin olduğu yerlerde ise tatlı su balıkçılığı yapılmaktadır.Türkiye’de balıkçılığın yeterince gelişmemesinin başlıca nedenleri:


Balıkçılığın daha çok kıyı balıkçılığı olarak yapılması açık deniz balıkçılığının yaygın olarak yapılmaması
Modern tekne ve yöntemlerle balıkçılığın yapılmaması
Halkın balık tüketimi konusunda yeterli bilince sahip olamaması
Kaçak usulsüz ve aşırı avlanmaların yaygın olması
Son yıllarda su kirliliğinin artması
Su ürünlerinin işleneceği sanayi tesislerinin yetersiz olması
Su ürünlerinin saklanabileceği soğuk hava depolarının yetersiz olmasıTürkiye’de Hayvancılığın Gelişmesi İçin Gerekli Koşullar
Türkiye hayvancılığın gelişmesi için önemli bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin değerlendirilmesi için aşağıdaki koşulların uygulanması gerekir.

Çayır ve mera hayvancılığı yerine besi ve ahır hayvancılığının yaygınlaştırılması
Yem üretiminin artırılması
Hayvan soylarının iyileştirilmesi (ıslahı)
Otlakların ıslah edilmesi ve korunması aşırı ve erken otlatmanın engellenmesi
Süt dana ve süt kuzu ile doğurgan hayvanların erken kesiminin önlenmesi
Hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmesi
Üreticilere yönelik hayvancılık eğitiminin yaygınlaştırılması
Hayvan üreticilerine teşvik kredilerinin sağlanması
Üreticilerinin pazarlama olanaklarının geliştirilmesi.