TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) Anatomi Soruları Özeti [2002-2005]

#1
Sponsorlu Bağlantılar
2005 NİSAN

1. Aşağıdaki eklemlerden hangisi sferoid tiptedir?
Articulatio coxae
2. Bacak tam fleksiyonda iken bacağa iç rotasyon yaptıran kas aşağıdakilerden hangisidir?
M. soleus
3. Aşağıdakilerden hangisi canalis adductorius’dan geçer?
Arteria femoralis
4. Nervus hypoglossus’un motor nükleusu merkezi sinir sisteminin hangi kısmında bulunur?
Medulla oblongata
5. Şekildeki taralı bölgenin deri duyusunu ileten sinir aşağıdakilerden hangisidir?
N. radialis
6. Ortakulak ameliyatlarında, arka duvarda, aşağıdaki sinirlerden hangisinin zedelenme riski yüksektir?
N. facialis
7. Ductus nasolacrimalis aşağıdakilerden hangisine açılır?
Meatus nasi inferior
8. Aşağıdakilerden hangisi burun boşluğuna açılmaz?
Ductus parotideus
9. Mideden gelen ağrı duyusu, vücudun hangi bölgesinde hissedilir?
Sol hipokondriyak bölgede
10.Aşağıdaki yapılardan hangisi ligamentum inguinale’nin altından geçmez?
Funiculus spermaticus
2004 EYLÜL

1-Aşağıkilerden hangisinin kirişi el bileği ekleminin distaline geçmez?
Musculus brachioradialis
2-Aşağıdaki kaslardan hangisi karın ön ya da yan duvarında yer almaz?
Musculus quadratus lumborum
3-Aşağıdaki kaslardan hangisi pelvis duvarını iç taraftan döşer?
Musculus levator ani
4-Aşağıdakilerden hangisi parotis bezinin sekretomotor siniridir?
N. glossopharyngeus
5-Sol homonim hemianopsi görülen bir hastada aşağıdakilerden hangisinde zedelenme olduğu düşünülmelidir?
Sağ tractus opticus
6-Beyin arterlerini gösteren yukarıdaki şekilde X ile belirtilen arter aşağıdakilerden hangisidir?
Arteria cerebri anterior
7-Vena testicularis sinistra aşağıdaki venlerden hangisine açılır?
Vena renalis sinistra
8-Fonticulus posterior aşağıdakilerden hangisinde verilen iki kemik arasında yer alır?
Oksipital-pariyetal
9-Aşağıdaki eklemlerden hangisinde discus articularis bulunmaz ?
Articulatio talocruralis
10-Arteria ovarica aşağıdakilerden hangisi aracılığı ile overe gelir?
Ligamentum suspensorium overi2004 NİSAN

1-Truncus brachiocephalicus aortanın hangi bölümünden çıkar?
Arcus aortae
2-Aşağıdakilerden hangisi septum nasi yapısına katılmaz?
Cellulae ethomidales
3-Aşağıdakilerden hangisi omuz ekleminin fibröz kapsülünün içinden geçer?
Musculus biceps brachii caput longum
4-Aşağıdakilerden hangisi bacağa ekstansiyon yaptırır?
Musculus quadriceps femoris
5-Aşağıdakilerden hangisi regio inguinalis’te yer almaz?
Nervus pudendus
6-Aşağıdakilerden hangisi canalis opticus’tan geçer?
Arteria ophthalmica
7-Aşağıdakilerden hangisi sinus cavernosus içinde yer alır?
Arteria carotis interna
8-Aşağıdakilerden hangisi meatus nasi inferior’a açılır?
Ductus nasolacrimalis
9-Hangisi sempatik sinir sistemine aittir?
Ganglion mesentericum superius
10-Aşağıdakilerden hangisi tonsilla palatina’ları arkadan sınırlar?
Arcus palatopharyngeus2003 EYLÜL

1-Aşağıdakilerden hangisi diz ekleminin dış bağlarından biri değildir: Ligamentum transversum genus
2-Aşağıdakilerden hangisi canalis pudendalis’in oluşumuna katılır: M. obturatorius internus
3-Aşağıdaki sinirlerden hangisi musculus stapedius’u inerve eder: N. facialis
4-Pupilla refleksini aşağıdaki sinirlerden hangisi başlatır: N. opticus
5-Aşağıdakilerden hangisi radiks pulmonis’de bulunan yapılardan biri değildir: Vena azygos
6-Sinus cavernosus, aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla vena jugularis interna’ya dökülür: Sinus petrosus inferior
7-Nervus vagus kafa tabanındaki hangi delikten geçer: Foramen jugulare
8-Prominentia laryngea, aşağıdaki larenks kıkırdaklarından hangisinde bulunur: Cartilago thyroidea
9-Aşağıdakilerden hangisi diyafragmatik hiatus içerisinde yer almaz: Ductus thoracicus
10-Peyer plakları, aşağıdakilerin hangisinde en fazla miktarda bulunur: İleum
2003 NİSAN

1-Aşağıdakilerden hangisi hiatus semilunaris’e açılır: Sinus maxillaris
2-Ayak tabanını gösteren yukarıdaki şekilde taralı bölgenin duyu hissini ileten sinir aşağıdakilerden hangisidir:N.plantaris medialis
3-Aşağıdakilerden hangisi caput fibulae’da sonlanır: M.biceps femoris
4-Aşağıdaki kemiklerden hangisi M. flexor carpi ulnaris’in kirişi içinde yer alır: Pisiforme
5-Arteria femoralis aşağıdaki yapıların hangisinden geçmez: Fossa poplitea
6-Rektum çevresinde aşağıdakilerden hangisinde verilen damarlar portal ve kaval sistemler arasında anostomozlar yapar: V. rectalis superior – V. rectalis inferior
7-Aşağıdaki arterlerden hangisinin tıkanması şekildeki taralı bölgelerde ağrı ve sıcaklık duyularının kaybolmasına neden olur: Sol arteria cerebelli posterior inferior
8-Aşağıdakilerden hangisi midenin arka yüzeyine komşu değildir: Jejunum
9-A. vertebralis ve N. suboccipitalis aşağıdakilerden hangisini delerek trigonum suboccipitale’ye geçer: Membrana atlanto-occipitalis posterior
10-Erkeğin genital organlarını gösteren yukarıdaki şekilde X ile belirtilen oluşum aşağıdakilerden hangisidir: Ductus deferens2002 EYLÜL

1-Organum spirale (Corti organı) aşağıdaki oluşumlardan hangisinin içinde yer alır: Ductus cochlearis
2-Moderatör bant (trabekülo septomarginalis) kalbin hangi odasında bulunur: Ventriculer dekstra
3-Dalak hangi ligamentin üzerinde bulunur: Ligamentum frenikokolica sinistra
4-Canalis adductorius'un alt ucu (hiatus adductorius) hangi kas içerisinde yer alır: Adductor magnus
5-Aşağıdakilerden hangisi diafragma pelvisin yapısına katılmaz: M. obturatorius internus
6-Aşağıdakilerden hangisi posterior mediastende bulunmaz: Timus
7-Arteria ovarica hangisinden köken alır: Aorta abdominalis
8-Willis Circus'u nerede yer alır: Cisterna interpedincularis
9-Musculus biceps brachi'yi hangi sinir innerve eder: Nervus muskulokutaneus
10-Sağ tractus opticus'a tümör basısı sonucu aşağıdakilerden hangisi gelişir: Sol homonim hemianopsi


2002 NİSAN
1-Aşağıdakilerden hangisi sellar tip eklemdir: Articulatio carpometacarpalis pollicis
2-Chonae aşağıdakilerden hangisinde verilen iki yapıyı birbirine bağlar: Cavum nasi - pars nasalis pharyngis
3-Aşağıdaki yapılardan hangisi sağ atriumda yer almaz: Musculus papillaris
4-Foramen infrapriforme hizasında nervus gluteus inferiorun kesilmesi durumunda felç olacak kas hangisidir: M. gluteus maximus
5-Axilla’dan geçerken n. radialis hasara uğrarsa ön kola hangi kas supinasyon yaptırır: M. biceps brachii
6-M buccinator’u delerek geçen yapı hangisidir: Ductus parotideus
7-Arteria alveolaris inferior hangi arterin dalıdır: A. maxillaris
8-Angulus venosus’u hangi yapılar oluşturur: V. jugularis interna -V. subclavia
9-Aşağı dışa doğu gözünü hareket ettiremeyen bir kişide hangi sinir felcini düşünürsünüz: N. trochlearis
10-Dilin ön 2/3’lük kısmının tad duyusunu hangi sinir iletir: Chorda tympani