Uluslararası İşletmecilik Sınav Soruları ve Cevapları

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Aöf Adalet Bölümü - Uluslararası İşletmecilik geçmiş final soruları

1. Uluslar arası işletmecilik faaliyetleri sınıflaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Uluslar arası ticaret ve global işletmeler

B) Uluslar arası yatırım ve dünya işletmesi

C) Uluslar arası ticaret ve uluslar arası yönetim

D) Uluslar arası ticaret ve uluslar arası yatırım

E) Uluslar arası yönetim ve uluslar arası yatırım2. Dünya pazarlarında genelikle geçerli olan normların ve uygulamaların benimsenmesi aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?

A) Rekabet

B) Standardizasyon

C) Globalleşme

D) Teknoloji

E) İş çevresi3. Aşağıdakilerden hangisi uluslar arası ticaret teorilerinin dayandığı temel varsayımlardan biri değildir?

A) Uluslar arası ticaret iki ülke arasında yapılmaktadır.

B) Ticaret yalnız iki mal konu olmaktadır.

C) Nakliye, sigorta gibi giderler yoktur.

D) Ekonomi eksik istihdamdadır.

E) Üretim faktörleri ülke içinde hareketli, ülkeler arasında ise hareketli değildir.4. Üretim sürecinde hacmini yitiren ya da ağırlığı azalan ürünlerden oluşan endüstriler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaynağa yönelimli endüstriler

B) Pazar yönelimli endüstriler

C) Serbest endüstriler

D) Emek yoğun endüstriler

E) Karma endüstriler5. Örgütlenme hakkı, toplu pazarlık, temel çalışma hakları, zoraki emeğin ortadan kaldırılması, fırsat eşitliği gibi konularda asgari standartlar koyarak, bu standartları sözleşmeler ve tavsiyeler yoluyla ifade eden kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

B) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)

C) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)

D) Dünya Bankası Grubu (WB)

E) Uluslararası Para Fonu (IMF)6. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi anlaşması 1993 yılında hangi ülkeler arsında imzalanmıştır?

A) ABD – Kanada – Meksika

B) Uruguay – ABD – Brezilya

C) Çin – Brezilya – Hong Kong

D) ABD – Çin – Hong Kong

E) ABD – Japonya – Meksika7. Aşağıdakilerden hangisi uluslar arası işletmeleri ülke dışında faaliyet göstermeye iten nedenlerden biri değildir?

A) Ticaret engellerinin kaldırılması

B) İşletmelerin ülke içinde küçülmesi

C) Ülkelerin himayecilikten uzaklaşması

D) Ülke dışından fırsatların doğması

E) Kar yönünden ülke içinde tıkanıklık yaşanması8. Özel bir uzmanlık gerektirmeyen ihracat biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dolaylı ihracat

B) Dikey ihracat

C) Doğrudan ihracat

D) Ortak ihracat

E) Yatay ihracat9. Üyelerinin benzer geçmişi ve genel algılamaları paylaştığı takım tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Belirli takımlar

B) Amaçlı takımlar

C) İki kültürlü takımlar

D) Homojen takımlar

E) Çok kültürlü takımlar

10. İşin doğasına yönelik güçlü bir duygu birliği içinde organizasyon üyelerinin kuvvet bularak büyüdüğü bir ortam yaratan örgüt kültürü tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klavuz ok kültürü

B) Eiffel kulesi kültürü

C) Aile kültürü

D) Etnik kültür

E) Kuluçka makinesi kültürü

11. Aşağıdakilerden hangisi uluslar arası bir işletmenin uyması gereken evrensel etik davranış standartlarından biri değildir?

A) Çevrenin korunması

B) Ev sahibi ülkenin iç siyasetine karışılmaması

C) Yerel işletmelerle rekabete girilmemesi

D) Düşünce, din ve vicdan özgürlüğüne saygılı olunması

E) İnsan kaynaklarının iş güvenliği, iş güvencesi, adalet gibi haklarının korunması

12. Aşağıdakilerden hangisi kural temelli kuramlara göre uygun sayılır?

A) İçinde bulunulan toplumda onaylanan davranışlar

B) Yasalara, gelenek ve göreneklere uygun olan davranışlar

C) Çıkarlara uygun davranışlar

D) Birçok toplumda desteklenen davranışlar

E) Yol açtığı yarar, zarardan fazla olan davranışlar

13. Politik zorunluluk yaklaşımının stratejik planlamada kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ürünü korumak

B) Yerel pazardaki firmaları korumak

C) Koordinasyon korumak

D) Stratejiyi korumak

E) Markayı korumak14. Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yaklaşımının aşamalarından biri değildir?

A) Yeniden yapılanma süreciyle iş tanımlarının belirlenmesi

B) Ödül sisteminin kurulması

C) Çalışanların eğitilmesi

D) Rakip işletme üretim sistemlerinin taklit edilmesi

E) Boşa harcanan zamanın ve gereksiz işlerin elenmesi15. Global ürün bölümleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ürün bölümünden sorumlu yönetici, ürün hattına ilişkin fonksiyonel desteğe sahiptir.

B) Ürün yöneticilerinin ürün bölümüyle ilişkili pazarlama ve finans faaliyetleri üzerinde yetkisi bulunmaz.

C) Global ürün bölümleri kar merkezleri olarak faaliyet gösterirler.

D) İşletmenin ürün yelpazesi çok geniş olduğunda bu yapı tercih edilir.

E) Ürün bölümünden sorumlu yönetici ürün hattında global tabanlı yetkiye sahiptir.16. Bölüm yöneticilerinin yerel pazarı tanımalarına ve çevresel değişikliklerde çabuk karar vermelerine yardımcı olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yönetsel yetki ve sorumluluklar

B) AR – GE faaliyetleri

C) İşletmenin örgüt yapısı

D) Ürün özellikleri

E) Coğrafik yapı17. Aşağıdakilerden hangisi uluslar arası bir işletmenin temel insan kaynakları sürecinde yer almaz?

A) İşçi – işveren ilişkileri

B) Ekip yönetimi

C) Eğitim ve geliştirme

D) Ücret yönetimi

E) Performans değerlendirme


18. Uluslararası işletmelerin bağlı kuruluşlarında ve işletmede ana ülkeden yönetici görevlendirilmesine ne ad verilir?

A) Etnosentrizm

B) Polisentrizm

C) Geosentrizm

D) Regosentrizm

E) Koordinasyon

19. Aşağıdakilerden hangisi uluslar arası işletmelerin dünya pazarlarına yönelmelerinde etkili olan faktörler arasında yer almaz?

A) İşletmenin sahip olduğu yeni teknoloji

B) İşletmenin bulunduğu iç pazarın doymamış olması

C) İşletmenin sahip olduğu insan gücü kaynaklarının niteliği ve niceliği

D) İşletmenin kapasitesi

E) İşletmenin rekabetçi ürün fiyatına sahip olması20. Aşağıdakilerden hangisi uluslar arası pazarlamada dikkate alınması gereken çevre faktörlerinden biri değildir?

A) Uluslar arası işletmenin üretim faktörleri

B) Ekonomik çevre faktörleri

C) Demografik çevre faktörleri

D) Teknolojik çevre faktörleri

E) Yasal ve politik çevre faktörleri21. Temel sermaye kaynağının bireysel yatırımcılardan oluştuğu ülkelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Şirketlerin sahipliği halka yayılmıştır.

B) Menkul kıymet borsaları gelişmiştir.

C) Finansal muhasebe sistemi bireysel yatırımcılara bilgi sağlama üzerinde yoğunlaşmıştır.

D) Şirket sahipleri şirket yönetiminden uzaklaşmış profesyonel yöneticilik gelişmiştir.

E) Sermaye sağlayan tarafların bilgi gereksinimlerini gidermek için kişisel görüşme gibi doğrudan yollara başvurulur.22. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin muhasebe sisteminin gelişimini etkileyen değişkenlerden biri değildir?

A) Ülkenin nüfusu ve büyüklüğü

B) Ülkenin ekonomik sistemi

C) Ülkenin kültürü ve kültürel değerleri

D) Diğer ülkelerle politik ve ekonomik bağlar.

E) Ülkenin yasal sistemi23. Kur marjının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Döviz satış fiyatıdır.

B) Döviz alış fiyatıdır.

C) Döviz alış kuru ile satış kuru arasındaki farktır.

D) İki ülke parasının değerleri arasındaki farktır.

E) Herhangi bir dövizin ABD doları cinsinden değeridir.24. Dünya döviz piyasalarında en çok kullanılan para birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) ABD Doları

B) Japon Yeni

C) Alman Markı

D) Euro

E) İngiliz Sterlini

25. Yabancı ülkelerde yapılan üretim amacına yönelik yatırımlara ne ad verilir?

A) Dolaylı yatırım

B) Portföy yatırımı

C) Yenileme yatırımı

D) Mali yatırım

E) Doğrudan yatırım26. Joint Venture (JV) ‘ lere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) JV’ yi yaratan ortaklıkların herhangi birinin ekonomik ve hukuki kişiliği son bulmaz.

B) JV’ lerin en önemli nedenleri pazara ulaşma, teknoloji ve ölçek ekonomileridir.

C) JV’ ler yabancı ortağın payı ağrılıklı olarak kurulmaktadır.

D) JV’ ler yeni piyasalara girmenin popüler bir yoludur.

E) JV’ ler kamulaştırma gibi risklerin azaltılmasında önemli bir araçtır.27. Aşağıdaki üretim sistemi faaliyetlerinden hangisi destekleyici faaliyetler arasında yer alır?

A) Finansman

B) Stok

C) Üretim

D) Pazarlama

E) Bakım28. Global ürün ve hizmet geliştirmenin en yaygın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalitenin geliştirmesi

B) Rekabet gücünün artırılması

C) Maliyetlerinin azaltılması

D) Müşteri bağlılığının artırılması

E) Üst yönetimle koordinasyonun sağlanması29. Uluslar arası pazarlara girmenin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kendini yönetmek

B) Kar ve istikrar sağlamak

C) İşi yönetmek

D) Değişime ayak uydurmak

E) Teknolojiyi ilerletmek30. Global strateji geliştirme sürecinde işletmenin misyon ve hedefleri belirlendikten sonra gerçekleştirilmesi gereken aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uygun stratejinin seçilmesi

B) Seçilen stratejinin uygulanması

C) İşletmenin faaliyet gösterdiği çevrenin analiz edilmesi

D) İşletmenin rekabet açısından güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi

E) Alternatif stratejilerin değerlendirilmesi

Cevaplar:

1. D -
2. B -
3. D -
4. A -
5. C -
6. A -
7. B -
8. A -
9. D -
10. E -
11. C -
12. B -
13. B -
14. D -
15. B -
16. E -
17. B -
18. A -
19. B -
20. A -
21. E -
22. A -
23. C -
24. A -
25. E -
26. C -
27. E -
28. C -
29. B -
30. C

alıntı