Uluslarası iktisata Giriş Konu anlatımı

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
uluslarası iktisat konu anlatımı - uluslarası ekonomik ilişkiler - uluslarası iktisatın kapsamı - dış ticaretin nedenleri - klasik dış ticaret teorisi

I. ULUSLARARASI EKONOMİK İŞLEMLER
1. Mal Akımları: Uluslararası işlemlerin en eskisidir. Dar anlamda dış
ticaret yalnızca mal akımlarını anlatır. Mal akımlarının dış ticaret
üzerindeki ağırlığından dolayı ülkenin yalnızca mal ithal ve ihracına “dış
ticaret” denir.
2. Hizmet Ticareti: Mal ve hizmet akımları genellikle birlikte ele alınır.
3. Faktör Hareketleri:
a) Sermaye Hareketleri: Faktör hareketleri içinde özellikle sermaye
akımları önemli bir yer tutar.
Uluslararası alanda sermaye akımlarının şekiller şunlardır:
· Uzun Süreli Sermaye Akımları: Çok uluslu şirketlerin şube
açması (dolaysız yabancı sermaye yatırımı), yabancı mali
piyasalardan tahvil ve hisse senedi alımı (portföy yatırımları)..
· Kısa Vadeli Sermaye Akımları: Yabancı hazine bonosu ve
mevduat sertifikasına yapılan yatırımlar veya yabancı bankalara
mevduat hesabı açtırılması..
· Resmi Sermaye Hareketleri: Hükümetlerden hükümetlere,
uluslararası mali kuruluşlardan hükümetlere ya da özel kesim
kuruluşlarına açılan krediler..
· Özel Sermaye Hareketleri: Uluslararası sermaye piyasalarından
ticari koşullarla sağlanan krediler..
b) Uluslararası İşgücü Göçleri: Özellikle azgelişmiş ülkelerden
gelişmiş ülkelere doğru niteliksiz ya da eğitilmiş bir işgücü hareketi
sözkonusudur.
c) Ülkelerarası Teknoloji Akımları:Yeni teknolojiler genellikle çok
uluslu şirketler tarafından icat edilir. Diğer ülkelerin bu teknolojilere
ulaşmaları teknolojinin ya dolaysız transferi ya da ilgili malların
satın alınması biçiminde gerçekleşir.
II. ULUSLARARASI İKTİSADIN KAPSAMI
Uluslararası iktisat; egemen ülkeler arasında gerçekleştirilen ve ekonomik
özellik taşıyan her türlü olay, ilişki ve sürecin incelenmesini kendine konu edinen
bir daldır.

Uluslararası iktisat Genel Ekonomi
· Mikro-makro analiz tekniklerini
kullanır
· Mikro-makro analiz tekniklerini
kullanır
· İki ülkeden oluşan bir model alır · Tek bir kapalı ekonomiyi inceler
Uluslararası Ekonomi
· Uluslararası Ticaret Teorisi: Ülkelerin neden ticaret yaptıklarını, ticaretin
yararlarını, bileşimini ve ticaret dengesini sağlayan göreceli fiyatların
oluşumunu inceler.
· Uluslararası Ticaret Politikası: Hükümetin dış ticarete müdahalesini
inceler.
Uluslararası ticaret politikasının uygulama amaçlarını şunlardır:
1. Dış denge
2. Yurt içi endüstriyi koruma
3. Hazinenin gelirlerini arttırma
4. İç fiyat istikrarını sağlama
Uluslararası ticaret politikasının amaçlarını gerçekleştirmek için
kullanılan araçlar şunlardır:
1. Gümrük tarifeleri
2. İthalat kotaları
3. Kambiyo denetimi
4. İhracat kotaları
5. Görünmez engellerdir.
III. DIŞ TİCARETİN NEDENLERİ
1. Yurt İçi Talebe Göre Ulusal Üretimdeki Farklılıklar: Bazı ülkelerde
belirli mallar iç talebi karşılayabilecek miktarda üretilememekte, bazılarında
ise ihtiyaçtan fazla mal üretilmektedir. Bu nedenle üretimi yetersiz
olan ülke iç talebi karşılayabilmek için ürün fazlası bulunan ülkelerden bu
malları satın alır.
2. Fiyat Farklılıkları: Aynı malın kalite farkı olmadan farklı ülkelerce üretilmesi
durumunda tüketiciler, hangi ülkenin malı daha ucuz ise o ülkenin
malına olan talebi arttıracaklardır.
3. Mal Farklılıkları: Ülkelerin ürettikleri malların kalitesinde ve sahip olduğu
özelliklerdeki farklılıklar tüketicilerin talebini etkileyerek dış ticarete yol
açmaktadır.
Uluslararası Ticaret ó Uluslararası Parasal
Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret
Teoremi Politikası
(Uluslararası Finans)

IV. KLASİK DIŞ TİCARET TEORİSİ
18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Klasik iktisatçılarla birlikte
uluslararası iktisat pozitif bir bilim niteliği kazanmıştır.
Klasik iktisatçılardan önceki iktisadi düşünce akımı Merkantilizm idi.
Merkantilizim 16. yüzyılın sonlarına kadar dünyada etkili olmuştur.
Merkantilizmin şu özellikleri şunlardır:
1. Devlet müdahalesine dayanan bir doktrindir. (Amaç altın stoklarını
arttırmaktır.)
2. Dış ticaret fazlası verebilmek için devlet müdahalesi gerekmektedir.
3. İhracatın arttırılmasına birinci derecede önem vererek mamul mal ithalini
kısıtlamakta fakat ihraç malı üretmek için hammadde ithalini serbest
bırakmaktadır.
Sanayi devriminden sonra merkantilist düşünce yerini liberal görüşe
bırakmıştır. Çünkü artık sorun üretim değil, üretilen mallara pazar bulunmasıdır.
Bir ülkede üretilen malların satılabilmesi için diğer ülkelerin kapılarını yabancı
malların ithaline açması gerekmekteydi.
Bu oluşum ve düşünceler Adam Smith’in “Ulusların Zenginliği” adlı kitabıyla
düşünce alanında taraftar buldu. Smith serbest dış ticaretin yararını vurgulamaktadır.
Smith’e göre toplam dünya serveti sabit değildir. Dış ticaret, uzmanlaşma,
iş bölümü yaratarak verimliliği ve refahı arttırır. Merkantilist düşünce
uygulanırsa bir taraf kazançlı çıkarken diğer taraf kaybetmektedir. Aslında her iki
tarafta kazanabilir.
Smith görüşlerini, Mutlak Üstünler Teorisiyle anlatmaya çalışır. Bu teoriyi
daha fazla genelleştirerek Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisini ortaya atan ise
David Ricardo olmuştur.
Her iki teorinin de kullandığı varsayımları şunlardır:
1. Dünyada iki ülke vardır ve bu ülkelerde standart veya homojen iki mal
üretilir.
2. Uluslararası ticarette para kullanılmaz, takas ekonomisi vardır.
3. Tüm piyasalarda tam rekabet koşulları söz konusudur.
4. Devlet müdahalesi yoktur. Bu yüzden gümrük tarifesi, kotalar ve öteki
kısıtlamalar yoktur.
5. Fiyatlar parasal değil reel’dir. Yani mal cinsindendir.
6. Maliyeti oluşturan tek üretim faktörü emektir.
7. Emek ülke içinde tam hareketli, ülkeler arasında tam hareketsizdir.
8. Ekonomilerde kaynaklar tam kullanılır. İşsiz yoktur.
9. Taşıma giderleri sıfırdır.


alıntı