Venezuela - Venezula'nın Tarihçesi ve Coğrafyası

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Venezuela
Temel Britannica

Venezuela, Güney Amerika kıtasının ku­zey bölümünde yer alan bir cumhuriyettir. Kuzeyde Karayib Denizi'ne bakar ve 3.000 km uzunluğundaki kıyılarında çok sayıda ada vardır. Batısında Kolombiya, doğusunda Gu­yana, güneyinde ise Brezilya yer alır.

Venezuela'ya ilişkin bilgiler
Yüzölçümü: 912.050 km²
Nüfus: 19.735.000

Yönetim: Bağımsız cumhuriyet
Başkent: Caracas
Doğal yapı: Başlıca dört bölgeye ayrılır. Kuzeybatıda, Maracaibo Gölü çevresindeki Maracaibo düzlükleri; Maracaibo Gölü'nün doğusunda ve güneyinde, And Dağları'nın bir uzantısı olan Merida Dağları; orman­lar ve çayırlık ovalar ya da llanos ile Orinoko Irmak havzası ve Orinoko'nun güneyindeki Guyana Yay­lası.
Başlıca ürünler: Kahve, kakao, şeker, tütün, pa­muk, mısır, canlı hayvan; petrol, doğal gaz; demir ve çelik, petrokimya ürünleri, altın, elmas, kâğıt, doku­ma, giyim.
Önemli kentler: Caracas, Maracaibo, Barquisimeto, Valencia, Maracay.
Eğitim: 7-13 yaşları arasında zorunludur.


Venezuela'da yüksek dağlar, tropik yağ­mur ormanları ve yüzlerce ırmak vardır. Güneyden başlayan büyük Orinoko Irmağı ülkenin ortasından geniş bir eğri çizerek akar. Birçok kolun beslediği Orinoko Irmağı, ba­taklık bir delta oluşturarak Atlas Okyanusu' na ulaşır. Apure Irmağı'nın kuzeyi ile Orino­ko'nun bir bölümü llanos denen çayırlık ovalarla kaplıdır. Bu ovalarda sığır yetiştirilir. Ülkenin güneydoğusunda yer alan, ormanlar­la kaplı Guyana Yaylası oldukça az bilinmek­ledir. Bu yaylada bulunan 979 metre yüksek­liğindeki büyük Angel Çağlayanı, Caroni'nin kollarından Carrao Irmağı üzerindedir ve dünyanın en yüksek çağlayanıdır. Ekvatorun hemen kuzeyinde yer almasına karşın, Venezuela'nın bir bölümünü kaplayan yüksek dağ­larda hava oldukça serindir. Ülkenin ağaçlık bölgelerinde jaguarlar, pumalar, oselolar, maymunlar ve yılanlar yaşar.
Venezuela bir göçmenler ülkesidir. Halkın yoğunluğu İspanyol, Yerli ve Afrikalı karışımı oir kökenden gelir. Ülkede İtalyan, Portekizi, Alman ve Arap göçmenlerin yanı sıra, kıyı ooyunca yerleşmiş Afrika kökenli topluluklar da yaşamaktadır. Bölgenin asıl halkı olan Amerika Yerlileri çok küçük bir azınlık ola­rak kalmıştır. Halkın büyük bölümü Katolik' tir ve İspanyolca konuşur. Başkent Caracas yaklaşık 900 metre yükseklikte, dağlar üzerin­de kurulmuştur. Denizden 10 km uzaklıktaki kent, ülkenin ikinci büyük kenti ve başlıca limanı olan Maracaibo'ya karayolu ile bağla­nır. Maracaibo petrol sanayisinin merkezidir.

Tarım ve Sanayi
Venezuela'da nüfusun yaklaşık beşte biri tarımla uğraşır. Ülkede mısır, pirinç, kahve, kakao, tütün, susam ve meyve üretiminden başka, dar kıyı ovalarında pamuk ile şekerka­mışı yetiştirilir. Ülkenin asıl zenginlik kaynağı petroldür. Dünyanın en büyük petrol üretici­lerinden biri olan Venezuela'nın petrol yatak­ları kuzeybatıda, Maracaibo Gölü'nün "kıyıla-rındadır. Ülkede altın, elmas, kömür ve tuzun yanı sıra zengin demir yatakları da vardır.
Bir demir cevheri yatağı olan Bolívar Tepe­si (Cerro Bolívar) Orinoko Irmağı'nın yakı­nındaki yaylalardadır. Belli başlı sanayi dalla­rı petrokimya ürünleri, demir ve çelik, kâğıt, dokuma, giyim, motorlu taşıtlar, çimento ve alüminyumdur. Bira, sigara, çikolata, ayak­kabı gibi mallar ülke içinde üretilirse de, ülkenin gereksinimini karşılayacak sanayi ürünlerinin çoğu yurtdışından satın alınmak­tadır. Ülke içindeki demiryolları oldukça yetersizdir ve Venezuela'yı komşu ülkelere bağlayacak bir demiryolu ağı yoktur. Demir­yollarıyla karayollarının çoğu kıyı boyunca dizilmiş kentlerin çevresindedir. Ulaşım Ori­noko Irmağı ile kollarında, teknelerle sağlanır.
Orinoko Irmağı üzerinde bir liman kenti olan Ciudad Bolívar iç kesimlerin büyük bölümünün başlıca ticaret merkezidir. Ciudad Bolívar'da Orinoko Irmağı ile Maracaibo Gölü'nün ağzında kurulan köprüler ülkede ulaşım ve iletişimi önemli ölçüde geliştir­miştir.

Tarih
Kristof Kolomb 1498'de, Yenidünya'ya üçün­cü yolculuğu sırasında, bugün Venezuela ola­rak bilinen kıyıyı keşfetti. Bundan bir yıl sonra da Alonso de Ojeda, Orinoko Irmağı' nın Atlas Okyanusu'na döküldüğü bölgeye geldi. Bataklık alanda kazıklar üzerine kurul­muş olan Yerli köyleri Venedik'i anımsatıyor­du. Bu nedenle bölgeye "Küçük Venedik" anlamında Venezuela adı verildi. 16. yüzyılın ikinci yarısında İspanyollar bu bölgeyi sömür­geleştirmeye başladı. Onları 17. ve 18. yüzyıl­larda Katolik misyonerler izledi. Sömürgeci­lerin en varlıklı kesimini Avrupalı göçmenle­rin soyundan gelen Kreoller oluşturuyordu.
1797'de bir grup Venezuelalı Kreol bağım­sız bir cumhuriyet kurmak için ayaklandı. Böylece Venezuela Güney Amerika'da geli­şen bağımsızlık hareketine öncülük etmiş oldu. 1811'de Francisco de Miranda'nın ön­derliğinde İspanya'dan bağımsızlığını ilan eden Venezuela'nın gerçekten bağımsızlığına kavuşabilmesi için uzun yıllar savaşması ge­rekti. Yeni Granada'da kurduğu küçük bir orduyla çarpışa çarpışa Caracas'a giren Vene­zuelalı Simón Bolívar, Güney Amerika'nın tüm kuzeybatısından ya­vaş yavaş İspanyollar'ı çıkardı. Bolívar, Ekvador, Kolombiya, Venezuela ve Panama'yı Büyük Kolombiya olarak bilinen Kolombiya Cumhuriyeti bayrağı altında birleştirdi. Ama bu devlet daha sonra parçalandı ve Venezuela 1829'da topluluktan ayrılarak bağımsız bir devlet oldu.
Sonraki yıllarda genellikle diktatörler tara­fından yönetilen Venezuela'da iç savaşlar yaşandı. Venezuela günümüzde cumhuriyetle yönetilen bir devlettir. Devlet başkanı beş yılda bir yapılan seçimlerle işbaşına gelir. Senato ve Temsilciler Meclisi'nden oluşan iki meclisli bir parlamentosu vardır.