Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

64 yıllık bir geçmişe sahip olan ve bilimsel, kültürel ve düşünsel boyutta dinamik bir gelişme gösteren, nitelikli akademik kadrosu ve mezunları ile ülkemizin seçkin ve saygın kurumlarından biri durumuna gelen fakültemizde bugün lisans düzeyinde Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama bölümleri, 11 yüksek lisans (uzmanlık) (bilgisayar ortamında mimarlık, bina araştırma ve planlama, mimari tasarım, mimarlık tarihi ve kuramı, rölöve ve restorasyon, yapı, yapi fiziği, kentsel koruma ve planlama, kentsel mekan organizasyonu ve tasarım, kentsel dönüşüm ve planlama, peyzaj planlama) programı ile 80 öğretim üyesi (prof., doç., yard.doç.) 5 öğretim görevlisi, 43 araştırma görevlisi, 1300'ü aşkın lisans, 350'yi aşkın yüksek lisans, 150 doktora öğrencisi ve 10000'den fazla mezunu bulunmaktadir.

Fakültemiz, AB ve GATS süreçleri kapsamında Avrupa mimarlık eğitim-öğretim ve araştırma alanlarında toplam kaliteyi iyileştirme çalışmalarını sürdürmektedir.

Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ
DEKAN

Tarihçe

MİMARLIK FAKÜLTESİ TARİHÇESİ
Üniversitemiz 1911'de Kondüktör Mekteb-i Alisi adıyla, Paris'teki "Ecol de Conducteur" ün müfredat programı esas alınarak Bayındırlık Bakanlığı'na bağlı bir okul olarak kurulmuştur. 1922 'de okulun adı Nafia Fen Mektebi 'ne dönüştürülmüş, öğrenim süresi 1926'da 2.5 yıla ve 1931'de 3 yıla çıkarılmıştır.

Kurum, 1937 yılında 4 yıllık mühendislik bölümlerini kapsayacak şekilde ve yüksekokul statüsünde İstanbul Teknik Okulu (İTO) adı altında yeniden yapılandırılmış, Yıldız Sarayı ve müştemilatından, bugün de kullanılmakta olan binalar tahsis edilmiş ve buraya taşınılmıştır. Fen memuru ve mühendislik dalında öğrenci yetiştiren inşaat ve makina bölümlerine ek olarak 1942 ve 1943 ders yılından itibaren mühendislik kısmında elektrik ve mimarlık bölümleri açılmıştır. Okul, 26 Eylül 1941 tarihinde çıkarılan bir yasa ile Maarif Vekaleti'ne bağlanmıştır. O sırada, amacı Mühendis yetiştirmek olan kurumumuzda, mimarlık eğitimi 1942 yılından önce, Yol-Köprü-Demiryol-Su-Bina konularında eğitim veren inşaat mühendisliğinde sadece genel bilgi olarak yer almaktaydı. 1942-1943 öğretim yılında, inşaat şubesi yeniden yapılandırıldığında Mimarlık Kol 'u da kurulmuştur. Bu örgütlenme yapısı ile 1944-45 öğretim yılında 9 mimar mezun vermiştir. Daha sonra İstanbul Teknik Okulu 'nun beşinci bölümü ve ülkenin ikinci mimarlık bölümü olarak Yıldız Sarayı Damatlar Dairesi 'nin 1937 yılında tamamlanan restorasyonu ile elde edilen bugün bulunduğu binada eğitimini sürdürmüştür. 1959-1960 ders yılında İstanbul Teknik Okulu bünyesinde bir ihtisas bölümü açılarak ülkemizde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden sonra iki aşamalı eğitim-öğretime geçilmiş ve başarılı ve seçilmiş öğrencilere bir yıllık mühendislik ve mimarlık ihtisas(master) öğrenimi programları uygulanarak yüksek mühendis ve yüksek mimar ünvanları verilmeye başlanmıştır. Ayrıca 1959-60 ders yılında İstanbul Akşam Teknik Okulu açılarak ülkemizde ilk kez gece eğitimine de başlanmıştır.

İstanbul Teknik Okulu 03 Haziran 1969 tarihinde yayımlanan 1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Yasası ile, özerkliği olan yüksek dereceli bir öğretim ve araştırma kurumu olarak İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (İDMMA) adı ile üniversiter yapıya kavuşturulmuştur.. 1971'de özel yüksekokullar 1472 sayılı yasa ile kapatılmış, bunlardan mühendislik ve mimarlıkla ilgili olanları İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi bünyesine alınmış ve varolan bülümlerle bütünleştirilmiştir. Bu dönemde Mimarlık bölümü bağımsız Mimarlık Fakültesine dönüştürülmüş, 4 yıllık lisans, 2 yıllık yüksek lisans ve 3 yıllık doktora programları ile uzmanlık ve araştırma alanları çeşitlendirilmiştir.

1982 yılında ülkede üniversiter yapıya sahip Akademi ve Üniversite ikilemini çözmek amacı ile İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri, Meslek Yüksek Okulu ve Rektörlüğe bağlı 4 bölüm ilavesi ile Yıldız Üniversitesi adı ile yeniden yapılandırılmıştır. Bu döneme geçişte Mimarlık Fakültesi , Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama bölümleri ve 6 anabilim dalı ile yeniden örgütlenmiştir. Kuruluşundan başlayarak mühendislik ve mimarlık eğitim ve öğretimini sürdüren ve cumhuriyet döneminde ülkenin teknolojik gelişimine mezunları ve akademik kadrosu ile önemli roller üstlenerek katkıda bulunan kurumun adı 03 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı Yasa ile Yıldız Teknik Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.

65 yıllık bir geçmişe sahip olan ve bilimsel, kültürel ve düşünsel boyutta dinamik bir gelişme gösteren, nitelikli akademik kadrosu ve mezunları ile ülkemizin seçkin ve saygın kurumlarından biri durumuna gelen fakültemizde bugün lisans düzeyinde mimarlık ve şehir ve bölge planlama bölümleri, 11 yüksek lisans (uzmanlık) (bilgisayar ortamında mimarlık, bina araştırma ve planlama, mimari tasarım, mimarlık tarihi ve kuramı, rölöve ve restorasyon, yapı, yapı fiziği, kentsel koruma ve planlama, kentsel mekan organizasyonu ve tasarım, kentsel dönüşüm ve planlama, peyzaj planlama) programı ile 77 öğretim üyesi (prof.,doç.,yard.doç,), 1 öğretim görevlisi, 61 araştırma görevlisi, 1300 ü aşkın lisans, 300 ü aşkın yüksek lisans, 120 doktora öğrencisi ve 10000'den fazla mezunu bulunmaktadır. Fakültemiz, AB. ve GATS süreçleri kapsamında Avrupa mimarlık eğitim-öğretim ve araştırma alanlarında toplam kaliteyi iyileştirme çalışmalarını sürdürmektedir.
başa dön

MİMARLIK FAKÜLTESİ BİNASI TARİHÇESİ*

Günümüzde Mimarlık Fakültesi Binası olarak kullanılan yapı kesin olmamakla birlikte II.Abdülhamid döneminde, 1880'lerde yapılmış olmalıdır. Yapının o dönemdeki işlevi konusunda birden fazla kaynaktan desteklenen bilgi ve belge yoktur. Padişah kızları ile evlenen aileleriyle oturduğu Damatlar Dairesi olarak da belirtilen yapının, 1877-1909 tarihleri arasında işlev değişikliklerine uğramış olması ihtimali de gözardı edilmemelidir. 1886-1900 tarihleri arasında yapılmış ve Yıldız Sarayı'ndaki Havagazı şebekesi ve lambalarını gösteren bir planda bu yapının işlenmiş dört bölümden oluştuğu ve bunlardan bir bölümün plan şemasının işlenmiş olduğu diğer bölümlerin dış duvarlarının olup, iç kısmının boş olduğu görülmektedir. Ayrıca 1937 tarihine ait bir vaziyet planında bu yapının doğu cephesinde 4 ayrı girişin bulunduğu görülmektedir. (PLAN)

1937'de Teknik Okul'un Yıldız'a taşınması ile bu yapıda da onarıma gidilmiştir. Prof. Emin ONAT'ın hazırlamış olduğu proje doğrultusunda, 1939 yılında yapının dış duvarları ve konturu korunmuş iç kısmındaki dört ayrı bölüm kaldırılmış, bir orta koridora açılan derslikler ve atölyelerden oluşan bir şema uygulamaya konulmuştur. Muhtemelen kagir duvarlar üzerine oturan ahşap veya putrelli volta döşemelerin oluşturduğu orijinal taşıyıcı sistem, dış duvarlar korunarak betonarme döşemeli bir sisteme dönüştürülmüştür. Yapının eski fotoğraflarında görünen, dış cephe süsleme elemanları, silmeleri, kat kornişleri, pencere söve ve alınlıkları tümüyle kaldırılmıştır. Merdiven evleri, giriş ve arka cepheler, yukarıdan aşağıya camekan yapılmış, dış cephenin kagir kısımları da dönemin mimari anlayışına uygun olarak tarak sıva yapılarak tamamlanmıştır.

* Bina ile ilgili araştırma ve buna bağlı rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri çizimleri Mimarlık Bölümü Tarihi Çevre Değerlendirme Bilim Dalı Öğretim Elemanı Doç. Dr. M. Cengiz CAN koordinatörlüğünde devam etmektedir.

ADRES Yıldız Teknik Üniversitesi Merkez Kampüsü Mimarlık Fakültesi 34349 Yıldız Beşiktaş - İSTANBUL
TELEFON 0 212 383 50 50 / 2585
FAKS 0 212 261 43 67
E-MAİL mmrdekan@yildiz.edu.tr